Kapitel 1: Indledning og redegørelse for afhandlingens problemstilling og forskningsspørgsmål

Afhandlingens emne er de forandringer, gymnasielærernes indbyrdes samarbejde gennemgår som led i moderniseringen af gymnasieskolen. Min særlige interesse går ud på, hvordan disse forandringer opleves af lærerne, og hvordan de udvikler bestemte strategier i deres måder at håndtere forandringerne på. Den anlagte vinkel er organisationspsykologisk, og perspektivet er at analysere og diskutere, hvad disse strategier betyder for lærernes professionelle samarbejde, og dermed også for arbejdsmiljøet og den videre udvikling af gymnasiet som organisation.

Afhandlingen befinder sig således indholdsmæssigt i et krydsfelt mellem forskning i psykisk arbejdsmiljø og organisationsudvikling. Begge områder får en stadig stigende betydning på arbejdspladser i specielt de vestlige samfund, hvor både omfattende organisatoriske forandringer og problemer med arbejdsmiljøet er blandt de generelle udviklingstendenser.

I hverdagssproget og i den psykologiske forskning i arbejdslivet opereres der med, at medarbejderes reaktioner på forandringer hænger sammen med modstand og stress. Der henvises imidlertid ofte til antagelser, der savner præcision, idet der ikke indkredses, hvad medarbejderne gør modstand imod, og hvad de bliver stressede af. Desuden er det uklart, om reaktionerne først og fremmest ses som forbundet med individernes særegenhed, eller med de måder en organisation tackler forandringsprocessen på.

I denne afhandling fokuserer jeg specifikt på individets interaktion i arbejdsgruppen som et system, en kultur og et emotionelt fællesskab, og i forlængelse deraf ser jeg modstands- og stressformer og også støtte til forandringerne i forhold til mønstre, der udfoldes på gruppeniveau. Arbejdsopgavernes indhold, de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer samt lærernes individuelle og kollektive historie antages at være afgørende for de gruppedynamiske processer, der sker i forbindelse med organisationsforandringerne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: ”Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter…” - en analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper
Forfatter: Åse Lading
Institution: Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 273
Årstal: 2006