Region Hovedstaden har i samarbejde med de tre UU-centre: UU-København, UU-Tårnby og UU-Øresund, i 2013 igangsat et udviklingsprojekt, som skal udvikle og afprøve forskellige vejledningsaktiviteter. Det overordnede formål med projektet er at styrke elevernes grund-lag for at træffe et uddannelsesvalg i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannel-ser. Et valg som gerne skulle modsvare både deres egne drømme og ønsker og samfundets behov (Region Hovedstaden, 2013). I udviklingsprojektet deltager ni forskellige skoler fra de tre UU-centre i Region Hovedstaden, som er involveret i udviklingsprojektet. I alt fem kom-muner er repræsenteret. I skoleåret 2014/15 udvikler og afprøver alle ni skoler tre forskelli-ge vejledningsspor; 1) forsøg med gruppevejledning, 2) forsøg med undervisningsforløb i samarbejde med ungdomsuddannelser og 3) forsøg med tværfaglige undervisningsforløb med udgangspunkt i virksomhedsbesøg. Udviklingsprojektet bliver fulgt af Center for Ungdomsforskning gennem et følgeforskningsprojekt, som skal belyse to problemstillinger:

1. Følgeforskningsdelen skal beskrive, dokumentere og sammenholde erfaringer, der gøres i de konkrete vejledningsforsøg. I forlængelse heraf skal følgeforskningen undersøge, hvilken indflydelse vejledningsforsøgene har på de involverede elevers forudsætninger for at træffe valg af ungdomsuddannelse.

2. Følgeforskningsdelen skal give en forskningsmæssig belysning af, hvad der i bred forstand ligger til grund for de unges valg af ungdomsuddannelse. Dette vil indbefatte en kortlægning af de unges valgprocesser og en vurdering af, hvilken betydning de igangværende vejled-ningsaktiviteter har på de unges uddannelsesvalg og valgkompetence set i relation til andre faktorer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet ‘Fremtidens Valg og Vejledning’
Forfatter: Tilde Mette Juul & Mette Pless
Institution: Center for ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 94
Årstal: 2015