Den følgende rapport er en opfølgning af to konferencer, der gennemførtes af Undervisningsministeriet i samarbejde mellem Gymnasieskolernes Lærerforening, Rektorforeningen og Danske Erhvervsskoler i april 2009.

Formålet med konferencerne var at give skolerne inspiration til arbejdet med relevant efteruddannelse og gennem erfaringsudveksling ”at sprede god praksis mellem skolerne” (citat fra konferenceinvitationen).

I forbindelse med konference blev skolerne bedt om at fremstille et notat vedrørende den enkelte skoles efteruddannelsesstrategi (se bilag til rapporten s. 45). Notaterne og referater fra de afholdte workshops på konferencerne udgør rapportens empiri.

Rapporten består dels i en ramme for analysen af denne empiri udarbejdet på teoretisk baggrund, dels i nogle teoretisk funderede overvejelser om efteruddannelse og kompetenceudvikling i gymnasiet samt om efteruddannelsens sammenhæng med strategiske overvejelser. Hensigten med den teoretiske analyse er dels at frembringe en baggrund for forståelse af den mangeartede empiri, som notater og workshopreferater udgør, dels at fastholde kompleksiteten i bestemmelsen af den strategiske situation for det enkelte gymnasium og dermed kompleksiteten i den skoleudvikling, skolerne står overfor.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling - En teoretisk og empirisk analyse på baggrund af to konferencer
Forfatter: Peter Henrik Raae
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Rapport
Omfang: 50
Årstal: 2009