Rapporten indeholder resultater og erfaringer fra forskerfølgegruppens og de involverede gymnasiers arbejde med projektet om internationalisering i gymnasiet, der blev afsluttet ved afholdelsen af en slutkonference d. 12.1.2015. Projektet har igangsat og medført en række forandringer i undervisningsorganiseringen og undervisningspraksissen på de forskellige skoler, som herværende rapport vil beskrive og redegøre for. Helt overordnet har forandringen på skolerne givet sig udtryk ikke blot i en række aktiviteter og initiativer, som skolerne har iværksat, men i en øget grad af bevidsthed og refleksion blandt lærerne om deres undervisningspraksis, og hvordan denne kan optimeres og målrettes i forhold til projektets målsætninger. Denne rapport vil indledningsvis beskrive internationaliseringsprojektets formål, målsætninger og overordnede rammesætning, hvorefter de individuelle projekter vil blive beskrevet og perspektiveret.

Rapporten indeholder både individuelle perspektiveringer af hvert enkelt skoleprojekt og en opfølgende præsentation af de perspektiver og tematikker, som manifesterer sig på tværs af projektets helhed og binder de individuelle skoleprojekter sammen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Slutrapport fra følgeforskningsgruppen på projekt om Internationalisering i Gymnasiet
Forfatter: Louise Tranekjær, Michael Svendsen Pedersen, Petra Daryai-Hansen & Annette S. Gregersen
Institution: Roskilde Universitetscenter,
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 141
Årstal: 2015