Forskningsprojektet ”Retention of Vocational Students in the Danish VET System” undersøger de påvirkelige faktorer, der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser (EUD).

For etablering af en sådan viden er dannet et konsortium bestående af såvel forskere med stor erfaring med kvantitative forskningsmetoder på uddannelsesområdet som forskere med betydelige kompetencer inden for pædagogisk, didaktisk og institutionel forskning.

I første fase af forskningsprojektet blev der primært arbejdet organisatorisk, hvor der blev etableret samarbejdsaftaler og udviklet et mindre bibliotek over relevant international såvel som nationalforskningslitteratur inden for området.

I anden fase af undersøgelsen er gennemført kvantitative analyser af frafaldet på erhvervsuddannelser, korrigeret for elevernes sociale baggrund, kompetencer fra eksempelvis grundskolen samt uddannelsesretning og andre baggrundskarakteristika (fx lærersammensætning på EUD).

Undersøgelsens tredje fase består af en kvalitativ undersøgelse. Efter benchmark analysen af erhvervsskoler med henholdsvis et lavt, et medium og et højt frafald korrigeret for elevernes sociale baggrund blev der udvalgt otte skoler til deltagelse i den kvalitative undersøgelse. Det drejede sig om fire skoler med højt frafald og fire skoler med et lavt frafald korrigeret for elevernes sociale baggrund. Efter udvælgelsen af skoler har den kvalitative gruppe gennemført interviews på de otte skoler.

Den fjerde fase af projektet er de kvantitative sammenlignende analyser af forskellige modeller og typers betydning for mindskning af frafald og øget gennemførsel på de tekniske skolers grundforløb. Resultaterne fra den forudgående forskning i projektet har blandt andet peget på betydning af organiseringen af grundforløbspakker i forhold til frafald og fastholdelse inden for erhvervsuddannelsessystemet, og derfor fokuseredes der i de kvantitative sammenlignende analyser på organiseringen af grundforløbspakkerne, her kaldet for grundforløbsmodeller og grundforløbstyper, og på betydningen af at gå på forlængede grundforløb, udover de 20 uger.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem
Forfatter: Klaus Nielsen et al.
Institution: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Udgivelse: Navn
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 28
Årstal: 2013