Afhandlingens emne er matematikfaglig skrivning og skriveudvikling, og der blev taget afsæt i spørgsmålet om, hvordan elever lærer sig matematikfaglig skrivning gennem faget matematik i de gymnasiale uddannelser. For at besvare dette spørgsmål blev der etableret en teoretisk ramme, der knyttede an til den sociokulturelle tradition i skriveforskningen, og der blev på baggrund heraf planlagt og gennemført et longitudinalt, etnografisk studie af otte elevers skrivning og skriveudvikling i de gymnasiale matematikfag. Dette studie strakte sig over en toårig periode (2011-2013) og involverede fire adskilte casestudier fordelt over de fire danske gymnasiale uddannelser.

Det samlede datamateriale fra casestudierne blev indledningsvis analyseret med henblik på at identificere væsentlige kendetegn ved de gymnasiale matematikfags skrivekulturer. Herigennem blev den overordnede forskningsinteresse uddifferentieret til tre temaer it-baserede skriveredskaber, ikke-traditionelle opgavegenrer og matematikfaglige skriveridentiteter, og disse temaer blev efterfølgende gjort til genstand for fokuserede analyser.

Download PDF →

Fakta

Titel: Skrivning og skriveudvikling i de gymnasiale matematikfag
Forfatter: Steffen Møllegaard Iversen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 294
Årstal: 2014