Lederforeningen for VUC og VUC Videnscenter har igangsat et ledelsesudviklingsforløb for VUC-ledelsen med titlen Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring. Det løb af stablen fra foråret 2014 til foråret 2015. Det var bygget op af tre moduler, der strakte sig over to dage. Her blev der taget fat på følgende temaer: a) Ledelse af uddannelsesinnovation – skolefornyelse og kvalitetsløft, b) Lederskab – det personlige og det professionelle og c) Ledelse af læringsinstitutioner – bæredygtig forandring. Derudover blev der dannet netværksgrupper, hvor deltagerne skulle mødes tre til fire gange. Disse skulle støtte den enkelte skoleleders arbejde med eget udviklingsprojekt samt danne basis for videndeling og refleksion sammen med andre med henblik på at styrke den horisontale og den vertikale videndeling i VUC-sektoren. Desuden skulle man i netværksgrupperne gå sammen to og to og foretage et jobswop. Det kunne fx være en topleder, der skiftede position med en mellemleder og udførte vedkommendes job og vice versa. Antagelsen var, at et sådant positionsskifte kunne åbne nye perspektiver for den enkelte og dermed lægge op til andre prioriteringer og indsatser. Sigtet med udviklingsforløbet har bl.a. været at opkvalificere skoleledelsen på VUC ved at introducere dem for nye teorier og begreber, der kan sætte dem i stand til at konceptualisere den uddannelsesmæssige ‘virkelighed’ på en ny måde. En virkelighed, der er underlagt en uddannelsespolitisk dagsorden, der tilsiger bedre, hurtigere og mere ‘uddannelse til alle’. Denne dagsorden har for alvor sat sig spor i VUC-regi. Således er det en langt større, kompleks og yngre målgruppe, der i samtiden frekventerer VUC. Det udfordrer den ‘traditionelle’ måde at bedrive skole på.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Skoleledelse - en samtidsdiagnose
Forfatter: Dion Rüsselbæk Hansen & Lars Frode Frederiksen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, nr. 98, Institut for Kulturvidenskaber
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 76
Årstal: 2015