1. Skagerrakprojektet – indledning

[…]

Kort fortalt gik projektet ud på, at man skulle finde fem danske gymnasier og fem norske videregående skoler, som blev kombineret parvis med henblik på at virke som konsulenter for hinanden i arbejdet med skoleudvikling ud fra centrale temaer i de igangværende udviklingsarbejder i de to lande.

I Danmark var det Udviklingsprogrammet og i Norge Differensieringsprosjektet, der var den overordnede ramme for fornyelse og udvikling. Skagerrakprojektets indsatsområder ses af projektbeskrivelsen (se kapitel 2), som også uddyber formålet med samarbejdet.

Projektet startede i august 2001 og afsluttedes efteråret 2003. Det blev administreret og koordineret for Danmarks vedkommende af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) ved Syddansk Universitet og for Norges vedkommende af Læringssenteret i Oslo. Projektets to koordinatorer har haft til opgave at etablere kontakter mellem skolerne, at følge skolernes projekter, at tilrettelægge projektets konferencer for de deltagende skoler samt at forestå den sammenfattende evaluering og rapportering.

Projektet gennemførtes som sagt i et netværk bestående af fem danske gymnasieskoler og fem videregående skoler i Norge. Valget af de danske skoler blev foretaget ud fra kriterier om de indsatsområder, skolerne ville arbejde med ud fra et overordnet ønske om en geografisk spredning blandt skolerne. Ud fra profilen for hver dansk skole udvalgte Læringssenteret en norsk skole til samarbejdet.

Skoleparrene har i høj grad selv – ud fra de overordnede rammer – defineret de skoleudviklingsprojekter, som har dannet rammerne for samarbejdet. Centralt for forløbet har været, at alle 10 skoler er mødt op med tre lærere og to elever – samt ofte ledelsesrepræsentanter – til de tre fælles konferencers idé- og erfaringsudvekslinger. De danske skoler er blevet støttet med 60.000 kr. til deltagelse i konferencerne, de norske skoler er blevet støttet af Læringssenteret.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Skagerrak - Et skolesamarbejdsprojekt: Rapport over et samarbejdsprojekt mellem norske og danske gymnasiale uddannelser 2001-2003
Forfatter: Erik Damberg (red.)
Institution: Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 48, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 74
Årstal: 2004