Som en konsekvens af 2005-reformen af de ungdomsgymnasiale uddannelser skal eleverne vælge mellem de såkaldte studieretningsforløb der giver mulighed for at arbejde i en sammenhængende periode på 2 1/2 år med retningens fag. Reformens krav om øget samspil mellem fagene lægger op til omfattende ændringer af de gymnasiale uddannelsers matematikundervisning. Erfaringerne med en bevidst inddragelse af matematiske kompetencer i andre fag er begrænsede. Det skyldes bl.a. at der mangler såvel en konceptuel ramme som en didaktisk model for samspillet mellem matematik og andre fag samt konkrete og veldokumenterede eksempler på undervisningsforløb med et for både lærere og elever udbytterigt samspil. I artiklen præsenteres en række positioner vedrørende matematikundervisningen som vi lader spille sammen med en analyse af relevant forskning inden for matematikkens didaktik der mere eller mindre eksplicit inddrager matematikfagets relationer til andre fag. På baggrund heraf udvikles et koncept for matematiks samspil med andre fag bestående af tværfaglige kompetencer som den konceptuelle ramme og en didaktisk model hvor samspillet opfattes som en iterativ bevægelse mellem (1) horisontal sammenkædning af fagene og (2) vertikal strukturering i fagene. Der gives to eksempler hvor fagoverskridende kompetencer og den didaktiske model er anvendt som et redskab til at udvikle undervisningsforløb hvor matematik indgår i et tæt samspil med andre fag: (1) matematik og naturfagene og (2) matematik og filosofi.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Samspillet mellem matematik og de andre fag i gymnasieskolen
Forfatter: Claus Michelsen, Steffen Iversen
Institution: Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet
Udgivelse: MONA 2009 (2), s. 21-36, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 16
Årstal: 2009