Denne artikel tager afsæt i følgeforskningsprojektet »Overgangsproblemer mellem grundskole og gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk«, som foregik i skoleåret 2013-2014. Målet med projektet var at opnå indsigt i og forståelse af, hvad eleverne bringer med sig fra grundskolen, og hvordan man bedst udnytter dette i det videre arbejde i gymnasiet.
Tidligere undersøgelser (fx Danmarks Evalueringsinstitut 2005) peger på, at der mangler tydelig progression i faget mellem de forskellige niveauer, klare niveaubeskrivelser, større fokus på undervisningsdifferentiering og videndeling mellem niveauerne. En tidligere forskningsrapport (Mathiasen et al. 2009) fokuserede på elevernes studiekompetencer og hæftede sig især ved, at den konstruktivistiske læringsteori fra 1990’erne har slået igennem i gymnasiet med mere varierede arbejdsformer og større fokus på ansvar for egen læring. Med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og elever i gymnasiet og en refleksionssamtale mellem grundskole-og gymnasielærere bidrager denne artikel til perspektiver på overgangsproblemer i faget engelsk: dels de eksplicitte mål med undervisningen, som findes i Fælles Mål for folkeskolen og i læreplaner
Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Det samme eller helt forskelligt? Lærer- og elevperspektiver på grundskole- og gymnasieengelsk.
Forfatter: Lone Krogsgaard Svarstad & Lars Ulriksen
Institution: Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet & Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: Sprogforum, 2015, s 70-78
Genre: artikel
Omfang: 8
Årstal: 2017