I dette særnummer af Gympæd 2.0 om gymnasiereformen 2017 beskrives Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet følgeforskningsprogram, som går i gang på 40 gymnasier. Lektor Ane Qvortrup leder programmet.

Projektet baserer sig på følgende antagelser:

• Gymnasieskolerne i Danmark er meget for- skellige, bl.a. hvad angår uddannelsespro- grammer, organisering af lærernes arbej- de, elevgrundlag, grad af digitalisering mv. Reformarbejdet og betydningen af dette vil variere fra gymnasium til gymnasium.

• De initiativer, der sættes i gang i reformarbejdet, påvirkes af ledernes, lærernes og elevernes op- fattelser af disse initiativer og deres organisato- riske og didaktiske muligheder. Forandring ska- bes af mennesker, ikke af reformbestemmelser, som derfor påvirkes af aktørernes opfattelser.

• Fokusering på speci kke kontekster og kon- krete udviklinger i perioden 2017-2021 er nødvendig for at kunne undersøge fremdrift og virkninger på den enkelte skole. Men for at producere et solidt vidensgrundlag, som aktører på alle niveauer af gymnasierne kan lære af, må projektet også generaliseres. Såle- des er det på den ene side nødvendigt at følge særegenheder på de gymnasiale uddannelser og konkrete skoler og på den anden side lige så vigtigt løbende og systematisk at foretage sammenlignende undersøgelser ved at anlægge komparative betragtninger på mange niveau- er, fx sammenligne udmøntningen de enkelte initiativer på tværs af de relevante gymnasiale uddannelser.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Om projektet gymnasiereform 2017
Forfatter: Ane Qvortrup
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitets
Udgivelse: Gympæd 2.0 (19), s. 1-6
Genre: artikel
Omfang: 6
Årstal: 2017