Forord

Den foreliggende rapport er en udredning af portfolioevaluering som evaluerings- og arbejdsform. Den er første del af et forskningsprojekt der er finansieret af undervisningsministeriet, og hvis formål er at udvikle portfolioevaluering som arbejds- og evalueringsform i fagligt arbejde med kompetence- og dannelsesperspektiv på gymnasialt niveau.

I rapporten undersøges international litteratur om portfolioevaluering med henblik på at indkredse potentialerne i portfolio som værktøj for læring og faglig udvikling for elever og lærere, og som evalueringsform der binder undervisning, læring og evaluering tæt sammen.

Anden del af forskningsprojektet består i et forsknings- og udviklingsarbejde med portfolioevaluering i skriftlig dansk. Mi’janne Juul Jensen har tidligere gennemført forsøg med portfolioevaluering i 1.g og 2.g, og i skoleåret 2003-2004 vil hun følge disse forsøg op i 3.g. Ellen Krogh vil følge projektet med en empirisk undersøgelse af elevernes arbejde med portfolierne og Mi’janne Juul Jensens erfaringer og refleksioner. Portfolioevalueringen vil både i forsøg og forskning blive anskuet som del af et større landskab af bedømmelsesformer med forskellig vægtning af de formative og de summative dimensioner. Fokus vil være på portfolioevalueringen som værktøj for elevers skriveudvikling, selvevaluering og læringsarbejde, på samspillet mellem den formative og den summative evaluering i de evalueringsformer som eleverne møder i 3.g, samt på portfolioarbejde som løftestang for læreres faglige kompetenceudvikling.

Portfolioevaluering bygger på systematiske samlinger af elevarbejder som viser indsats, fremskridt og præstationer. Eleverne medvirker i valg af indhold, udvælgelseskriterier og kriterier for at bedømme niveauet, og deres selvrefleksioner vises i portfolien.

Portfolio er på internationalt plan et fokusområde inden for uddannelsesforskningen. Portfolioevaluering rækker her ud over alle fag, alle niveauer og såvel fysiske som elektroniske former.

Mi’janne Juul Jensen har gennem de seneste 4-5 år udviklet portfolio som arbejds- og evalueringsform i skriveundervisningen i dansk og har her gjort meget konstruktive erfaringer. Eleverne udvikler i portfolioarbejdet bevidsthed, værktøjer og handleevne i forhold til deres skriveudvikling og læring.

I nyere rapporter og undersøgelser peges der samstemmende på at portfolioevaluering er et område der bør udvikles i de gymnasiale uddannelser. I rapporten om Fremtidens danskfag anbefales portfolioevaluering som et værdifuldt didaktisk værktøj med reference til Mi’janne Juul Jensens erfaringer. I Undervisningsministeriets rapport om Det Virtuelle Gymnasium fremhæves portfolio og logbøger som de centrale evalueringsværktøjer. Også i Danmarks Evalueringsinstituts rapport om Eksamensformer i det almene gymnasium anbefales det at portfolioevaluering i højere grad udbredes i gymnasiet.

I forbindelse med gymnasiereformen er der således behov for både teoretisk og praktisk at udvide rækkevidden og perspektivet i Mi’janne Juul Jensens arbejde for at det i mere omfattende forstand kan bidrage til udviklingen af arbejds- og evalueringsformer i et nyt gymnasium. Det samlede forskningsprojekt vil derudover bidrage til kvalificeringen af skrivning som kompetence- og dannelsesvej i danskfaget og således også yde et indspil til reformarbejdet i dansk.

Ellen Krogh og Mi’janne Juul Jensen

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Portfolioevaluering
Forfatter: Ellen Krogh & Mi’janne Juul Jensen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 40, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 123
Årstal: 2003