I mange år har frafaldet inden for ungdoms- og voksenuddannelserne, herunder VUC været forsøgt mindsket. På trods af dette er der stadig et ganske betydeligt frafald. Ikke mindst med hensyn til den nye målgruppe, ’unge voksne’, som er vanskelig at fastholde.

Frafald er resultatet af en beslutningsproces, der ofte sker over et stykke tid og i almindelighed ikke som en pludselig beslutning. Der er mange årsager til frafald, eksterne såvel som interne, ofte i en kombination. Det er en grundantagelse i projektet, at de interne årsager til frafald er et samspil mellem kursisternes forudsætninger, underviserens socialpædagogiske kompetencer, undervisningen, hvor læringsmiljøet er en hovedfaktor, samt uddannelseskulturen på institutionen.

Projektets umiddelbare formål er at nedbringe fravær og frafald på VUC på AVU og HF/STK, uden at det går ud over undervisningens kvalitet. Det sker gennem igangsættelse af konkrete aktiviteter, der antages at forbedre læringsmiljøet. Væsentlige forudsætninger i denne udvikling er såvel lærernes socialpædagogiske kompetence som udvikling af ledelsens kompetence.

Projektets langsigtede formål er at aktualisere og forøge denne viden.
Der arbejdes ud fra begrundede antagelser om, at følgende forhold vil nedbringe fravær og frafald:

  • Udvikling af lærernes socialpædagogiske kompetence
  • Udvikling af læringsmiljø, der bygger på social ansvarlighed
  • Fokus på den enkelte kursists forudsætninger og studieproces
  • Udvikling af incitamenter på institutionen til at understøtte lærernes fokus på fastholdelse
Download PDF →

Fakta

Titel: Nye lærerroller på VUC – Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed
Forfatter: Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen
Institution: Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aalborg Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 106
Årstal: 2015