Hvordan positionerer gymnasielærere sig, når de taler om forklaring og argumentation i elevernes faglige tekster?

Artiklen har overordnet fokus på relationen mellem dannelse, læring, kompetence og læringsmål i et skrivedidaktisk perspektiv. Forudsætningen er, at skrivning er et redskab, eleverne bruger, til at lære sig fag. To cases danner basis for besvarelsen af forskningsspørgsmålet og resultaterne peger blandt andet på, at lærerne vægter elevernes evne til at anvende skriftsproget som medie til at reproducere den faglige diskurs, sådan som den er fremlagt i tekstbøger og kompendier. Samtidig får deres selvstændige videnproduktion, handleanvisning og holdningsudvikling ikke samme opmærksomhed. I forlængelse af de to cases foreslår Peter Hobel, at lærerne opstiller konkrete læringsmål som didaktisk redskab for at nå det dannende formål med undervisning og for at hjælpe eleverne til at finde deres egen faglige stemme.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Læringsmål og sammenlignende skrivedidaktik
Forfatter: Peter Hobel
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Cursiv (19), 2016, s. 36-60
Genre: forskningsartikel
Omfang: 24
Årstal: 2016