Denne rapport har som mål at kaste lys over, hvordan syv lærerteam har håndteret de opgaver, der er givet med gymnasiereformen.

Rapporten har altså reformens centrale aktører – lærerne – i fokus. Den reflekterer – er et spejl på – lærernes oplevelse af, hvordan det har været at arbejde i team i reformens første år.

Konklusionerne bygger i høj grad på lærernes udsagn. Rygraden i rapporten er to »historier«, som er lavet ud fra to teams erfaringer med og vurdering af arbejdet. Forfatternes opgave har først og fremmest været at samle og systematisere lærernes udsagn.

Det er tale om to meget forskelligartede team, ikke fordi det drejer sig om forskellige skoleformer – VUC, hf og gymnasiet – men fordi opgaverne er forskellige.

I forbindelse med reformen er der opstået nye teamtyper.

I denne rapport er der fokus på de bekendtgørelsesmæssigt fastsatte klasseteam og de mere fagligt orienterede team.

Klasseteamene skal oprettes på stx- og hf- uddannelsen. Rapporten fokuserer her på stx.

Den anden type er ikke bekendtgørelsesmæssigt fastsat, men kan etableres og er blevet det i meget stort omfang  . Det drejer inden for stx specielt om team, som har ansvar for afviklingen af AT, AP og NV. Inden for hf drejer det sig om kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe.

I herværende rapport er der sat fokus på kultur- og samfundsfagsgruppen. Her skal teamet sikre, at fagene historie, samfundsfag og religion fremover fagligt/didaktisk samarbejdes, så de i undervisningen og evalueringen fremstår som en enhed.

Den ene af rapportens forfattere har i efteråret 2005 som proceskonsulent fulgt et team inden for hver af ovennævnte teamtyper og samlet og systematiseret deltagernes erfaringer i to historier. Disse har dannet grundlag for en række opfølgende interviews.

Resultaterne er i rapporten sammenholdt med de oprindelige historier mhp. at afdække, i hvor høj grad der er fællestræk i de udfordringer og problemer, teamene har stået overfor.

Rapporten intenderer således ikke at give et samlet billede af, hvordan teamarbejdet har fungeret i det forløbne skoleår. Det er materialet for snævert og for tilfældigt valgt til. Men den kan tegne konturerne af nogle fælles problemfelter i teamarbejdet i reformens første år.

[…]

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Lærererfaringer med teamarbejde i gymnasiereformens første år
Forfatter: Mette Knudsen & Knud Rønn Sørensen
Institution: Stenhus Gymnasium og HF; Herning HF og VUC
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 60, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 84
Årstal: 2007