Selv om spørsmålet Komparativ fagdidaktikk? i tittelen stilles generelt, beskriver artikkelen i det vesentlige fagdidaktisk utvikling i Norge, med en viss vekt på situasjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det skjer i første del. I andre del fremsettes noen enkle hypoteser om innenfaglige og ytre krefter som synes å bidra til komparativ fagdidaktikk. Videre pekes det på hvordan komparasjon metodologisk sett betinger et epistemologisk grunnlag som ikke uten videre kan anses for sikkert. Spesielt drøftes fenomenet forskjell/diskrepans samt semiotikkens betydning for oppbygging av faglighet i ulike fag. Til sist skisseres forfatterens videre arbeid med fagdidaktikk i et komparativt perspektiv med utgangspunkt i semiotisk posisjoneringsteori.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Komparativ fagdidaktikk? Eksempler, hypoteser og forutsetninger
Forfatter: Sigmund Ongstad
Institution: Høgskolen i Oslo
Udgivelse: CURSIV, 2012 (9), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 18
Årstal: 2012