Problemformulering

Afhandlingens sigte er at belyse debatten om karaktergivningen i det danske gymnasium 1958-2000 i relation til begrebet løbende evaluering med henblik på at karakterisere og forstå den aktuelle vægtning af karaktergivningens formative sider.

Der er tale om to lige højt vægtede undersøgelsesområder.

Den historiske undersøgelse vil omfatte en undersøgelse af 13-skalaens tilblivelseshistorie med den hensigt at identificere implicitte diskurser om uddannelse, undervisning og elevpræstationer. Samt undersøge aktørernes holdninger til karaktergivning og løbende evaluering i perioden med henblik på at følge udviklingen op til år 2000. Området udgør et selvstændigt forskningsobjekt, samtidig med at resultaterne herfra danner grundlag for en vinkling af bearbejdningen af de empiriske data. Det er således afhandlingens intention at bidrage selvstændigt til skolehistorien såvel som til karakterforskningen.

Den empiriske undersøgelse er tilrettelagt som en etnometodologisk undersøgelse af karaktergivningspraksis med henblik på at klargøre, om den løbende evaluering i form af karaktergivning optræder som summativ og/eller formativ evaluering. Herunder om 13-skalaen anvendes normorienteret og/eller målorienteret i praksis. Desuden vil der med udgangspunkt i resultaterne af den historiske undersøgelse blive foretaget en diskussion af aktuelle diskurser om uddannelse, elever og undervisning.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Karaktergivning i praksis: 13-skalaen og gymnasiet
Forfatter: Tanja Miller
Institution: University College Nordjylland
Udgivelse: Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 336
Årstal: 2004