Undersøgelsens undertitel er lektiernes effekt, funktion og betydning for udvikling af studiekompetence i det almene gymnasium. Undersøgelsen begrænser sig til det almene gymnasium og omfatter udelukkede den type lektier, som kan – af mangel på et bedre udtryk – betegnes som »mundtlige lektier«. Udtrykket dækker over de lektier som ikke er skriftlige afleveringer, men er dag-til-dag lektier, som baserer sig på et arbejde eleven skal foretage i en periode uden for skolens skemalagte tid. Afgrænsningen er foretaget af ressourcemæssige årsager.

Undersøgelsen har som mål at bidrage til en større forståelse af gymnasieelevers måde at håndtere de krav og forventninger skolen stiller til elevernes lektiearbejde. Det er elevernes erfaringer, der er i fokus. Det er mit håb at undersøgelsen vil kunne medvirke til overvejelser over, hvordan moderne arbejds- og organisationsformer kan udvikle kompetencer, eleverne kan have med sig og drage nytte af i videregående uddannelser.

Det skal indledningsvist pointeres at informanternes antal er beskedent – 99 elever svarede på spørgeskema og 23 førte dagbog i 4 uger – og undersøgelsen må derfor henregnes til en mikroundersøgelse.

Problemstillinger

Hovedproblemstillingen er:

Hvordan arbejder gymnasieelever med de mundtlige lektier? Kan man inddele elevernes arbejdsformer og opfattelser af arbejdet i gymnasiet i forskellige typer? I denne sammenhæng skal undersøges hvad der motiverer elever til at arbejde med lektier.

Og sidst, men ikke mindst: Udvikler eleverne studiekompetencer gennem lektiearbejdet?

Ud fra denne perspektivering er det målet med rapporten at komme med nogle bud på problemstillinger i forbindelse med at der er et øget fokus på elevernes udvikling af studiekompetencer igennem studieforløbet, hvilket stiller krav til at udvikle formerne for lektiearbejdet. I forlængelse heraf kan rejses spørgsmål som: Hvilke konsekvenser får gymnasiereformens krav om øget variation og progression i undervisningsformerne for lektiearbejdet? Hvordan udvikles en progression i lektiearbejdet?

[…]

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Har du lavet dine lektier i dag? Lektier og studiekompetence i det almene gymnasium
Forfatter: Flemming B. Olsen
Institution: Tornbjerg Gymnasium og Teoretisk Pædagogikum, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 53, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 84
Årstal: 2004