Region Hovedstaden bad i 2010 Center for Strategisk Uddannelsesforskning om i et samarbejde med AKF at gennemføre en kvalitativ analyse af, hvad der kendetegner de gymnasier, der i særlig grad klarer sig godt under overskriften ”Gymnasier der rykker”. Dette skulle forstås sådan, at gymnasierne i særlig grad løfter elevernes afgangskarakterer og i særlig grad er i stand til at forhindre frafald. I undersøgelsen indgår otte gymnasier, fire almene gymnasier, to tekniske gymnasier og to handelsgymnasier. Undersøgelsen og udarbejdelse af rapport er gennemført af professor Niels Egelund, Center for strategisk uddannelsesforskning, programleder Jill Mehlbye, AKF og programle-der Ulf Hjelmar, AKF. På alle gymnasier er der gennemført interview med bestyrelsesformænd, rektorer, lærere og elever. Der er gennemført indledende dokumentanalyser af værdier og profiler på gymnasierne. Desuden er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne på gymnasierne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Gymnasier der rykker: En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden
Forfatter: Ulf Hjelmar, Niels Egelund & Jill Mehlbye
Institution: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Fortolkning
Udgivelse: AKF Forlaget
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 80
Årstal: 2011