Afhandlingen undersøger, hvordan henholdsvis Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (UVM), dansklærere og gymnasieelever definerer og anvender tre skriftlige eksamensgenrer i det almene gymnasiums danskfag (stx), kronik, essay og litterær artikel. Gennem dokumentanalyse af 17 ministerielle dokumenter om de tre genrer påvises en række uoverensstemmelser ved ministeriets genrebeskrivelser samt en tendens til, at beskrivelserne præsenteres som objektive, homogene og udtømmende. Elevernes genrekonstruktioner afdækkes gennem sproglige analyser af i alt 11 udvalgte gymnasieelevers essay og kronikker, hvor der fokuseres på elevernes brug af stemmemarkører. Analyserne kombinerer kvantitative og kvalitative analysemetoder og viser, at det er muligt at udvikle detaljerede genrebeskrivelser af essay- og kronikgenren, samt at selv-og læserfremhævelsesmarkører bruges væsensforskelligt i lavt-og højt-evaluerede essay og kronikker. Analyser af tre gymnasielæreres skriftlige feedback på essay og kronikker viser, at elevernes anvendelse af selv- og læserfremhævelser stort set ikke tematiseres i feedbacken.Dertil påvisesen stor diskrepans mellem de emner og feedbackhandlinger, som anvendes i feedback på henholdsvis højt-og lavt-evaluerede kronikker/essay.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Et genreanalytisk studie af institutionelle skrive-og eksamenspraksisser i det almene gymnasiums danskfag med afsæt i en diskussion af pragmatisk genreteori
Forfatter: Anne Smedegaard
Institution: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Genre: afhandling
Omfang: 328
Årstal: 2016