Dette projekt udsprang af projektet ”Den sociale arv og de gymnasiale uddannelser”, som blev gennemført i perioden 2006-2008, og publiceret i bogen Når gymnasiet er en fremmed verden Lars Ulriksen, Susanne Murning og Aase Bitsch Ebbensgaard (Samfundslitteratur, 2009).

I bogen blev formuleret en række anbefalinger som ville kunne medvirke til at give gymnasiefremmede elever bedre muligheder for at gennemføre en gymnasial uddannelse og med større udbytte.

Et af de centrale resultater i analysen var, at de gymnasiefremmede elever havde vanskeligt ved at gennemskue, hvilke kriterier der gælder for deres deltagelse i undervisningen: Hvad skal de kunne, hvordan skal de deltage og hvorfor? Det blev derfor anbefalet at lærerne satte fokus på dette område, og at der blev iværksat forsknings- og udviklingsprojekter som kunne søge at imødegå disse vanskeligheder.

Et centralt punkt i forbindelse med udviklingen af de kriterier, elevens arbejde bliver vurderet efter, er den feedback, eleverne får på deres bidrag i undervisningen – både den skriftlige og den mundtlige deltagelse, og når de gør noget rigtigt, og når de gør noget forkert. Det er denne tilbagemelding eleverne skal bruge, når de skal arbejde med deres forberedelse, forståelse og deltagelse i undervisningen. Der rejser sig flere spørgsmål vedrørende feedback: (1) Får eleverne feedback på deres faglige deltagelse? (2) Forstår eleverne feedbacken – både mht. indhold og sproget? (3) Ved eleverne hvad de skal gøre for at følge op på feedbacken?

I forlængelse af dette punkt er det formålet med dette projekt at udvikle forslag til feedbackformer, som sigter mod at øge elevernes forståelse af kriterier for indhold og deltagelse, og som kan praktiseres i almindelig undervisning i fagene matematik og fysik.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Forståelsesorienteret feedback i matematik og fysik på htx og stx - med henblik på øget gennemførelse og afbødning af den negative sociale arv
Forfatter: Lars Ulriksen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Projektrapport
Omfang: 10
Årstal: 2011