Færdighedsdimensionen i musisk-æstetiske fag beror på perceptuelle, kognitive, psyko-motoriske, emotionelle og sociale funktioner, der tilsammen udgør det nødvendige grundlag for at opleve, udføre og skabe kunstneriske og håndværksmæssige artefakter, herunder kropslige, musikalske og billedmæssige udtryk. Noget tilsvarende kunne siges om færdigheder i andre fag, fx sprog, matematik og naturfag, og artiklen søger derfor at indkredse, hvad der er specifikt ved færdigheder i musisk-æstetiske fag, samtidig med at de kan anskues i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv.

Et gennemgående syn i denne artikel er, at færdigheder må forstås ud fra, hvordan de er forankret i levet liv, herunder deres kropslige forankring. Denne forståelse inkluderer, men overskrider samtidig de ovenfor omtalte aspekter, og det er artiklens tese, at en holistisk og fænomenologisk tilgang kan give anledning til en dybere forståelse af, hvordan færdigheder i musisk-æstetiske fag er kropsligt forankret og betinget.

Endelig er der en lang tradition for at måle eller vurdere færdigheder og placere dem på et givet niveau, fx fra begynder til ekspert. Det er der formentlig flere grunde til, dels at færdigheder manifesterer sig tydeligere jo højere niveauet for beherskelse er, og dels at der er en samfundsmæssig interesse i at kunne måle og dermed vurdere færdigheder (som eksempelvis i PISA undersøgelserne).

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Færdighedsdimensionen: Færdighed og kropsligt betinget læring i sammenlignende fagdidaktisk perspektiv med særligt henblik på musisk-æstetiske fag
Forfatter: Sven-Erik Holgersen
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2011 (7), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningskriftsartikel
Omfang: 17
Årstal: 2011