Denne artikel, der bygger på nogle af resultaterne fra det SHF-finansierede forskningsprojekt »Gymnasiereform 2005«, fokuserer på begrebet evaluering, som det optræder i de mange styringsdokumenter, der er udformet i forbindelse med reformen. Med reformen lanceres eller formaliseres en lang række nye evalueringsprocedurer i gymnasiet, og spørgsmålet er, hvilke nye former for viden og styring, der kan udvikles i forbindelse med disse procedurer, og hvad det i forlængelse heraf kan komme til at betyde for lærernes muligheder for, hvad der i professionsteoretisk forstand kan defineres som professionel udvikling? Hvad betyder reformen for gymnasielærernes muligheder for at fastholde og udbygge de vidensbastioner, de har bygget deres beskæftigelse på? Hvad betyder reformen for lærernes kompetence til at styre – planlægge, udføre og evaluere – deres eget arbejde, herunder udfolde et professionelt skøn i undervisningssituationen? Og hvad betyder reformen for gymnasielærernes professionelle legitimitet og gymnasieskolens sociale anerkendelse i samfundet?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering og videnskabelse – om nye styreformer og professionalisering af lærerne
Forfatter: Katrin Hjort
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, nr. 66, "Gymnasiereform 2005 Professionalisering af ledelse, lærere og elever?", Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, s. 95-168
Genre: Bidrag til antologi
Omfang: 74
Årstal: 2007