Som denne rapport vil vise, var Gymnasiet tænkt forfra et omfattende og gennemgribende projekt for de lærere og elever, der deltog. Med andre ord har projektet og det at være del af projektet sat meget tydelige spor i dagligdagen for de deltagende parter. For de deltagende lærere (herefter effektlærerne) har deres deltagelse i projektet generelt betydet en omsiggribende ændring i rammerne, vilkårene og indholdet af deres professionelle virke i dagligdagen. For de deltagende elever (herefter effekteleverne) har deres og deres læreres deltagelse i projektet generelt betydet, at den gymnasieuddannelse, de har taget, på afgørende punkter var væsensforskellig fra den gymnasieuddannelse, der opleves af elever, der ikke deltager i projektet.

Evalueringen bygger på et anseeligt datagrundlag (såvel kvantitativt og kvalitativt). For at kunne svare dybdegående på, i hvilken grad projektet har opfyldt de satte succeskriterier, har evaluator foretaget interviewundersøgelser blandt lærere, elever og skoleledere, spørgeskemaundersøgelser blandt lærere og elever samt analyser på dataudtræk omkring elevernes fravær og karakterer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af Gymnasiet tænkt forfra 2012-2015
Forfatter: Jan Alexis Nielsen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 264
Årstal: 2015