1. Forord og indledning

Som et led i Tornbjerg Gymnasiums profilering som it-gymnasium blev klassen 1.z i 2004 udstyret med tabletcomputere – formentlig som den første klasse i Danmark. »Tabletklassen« indgår som et prioriteret element i skolens samlede IT-strategi.

En tabletcomputer er en lille smart, bærbar computer, som er særdeles fleksibel og let tilgængelig. Den har en trykfølsom og aftagelig skærm med tilhørende pen, og den kan udstyres med særlige programmer, som udnytter disse faciliteter. Den adskiller sig herved fra almindelige bærbare computere, hvad angår tilgængelighed med hensyn til notat- og læsefunktioner. På Tornbjerg Gymnasium er tabletterne endvidere koblet trådløst op på skolens server.

Tornbjerg Gymnasium har sammen med IFPR søgt om og fået bevilget midler fra Undervisningsministeriet til en undersøgelse af, hvordan anvendelsen af tabletterne har indflydelse på undervisningens organisering og brug af læremidler, klasserumskulturen og elevernes refleksionsarbejde.

Med dette fokus på tabletcomputere adskiller undersøgelsen sig altså fra allerede foreliggende undersøgelser af almindelige computere, bærbare som stationære. Der vil derfor med denne undersøgelse blive etableret mulighed for en komparativ analyse af effekterne af de to computertyper, hvilket dog ikke foretages i denne undersøgelse.

Undersøgelsen strækker sig over 2 semestre (forår og efterår 2005).

Formålet har i undersøgelsens 1. semester været at undersøge hvilken indflydelse tabletten har på undervisningen i fællesfagene. Fokus i 2. semester har været en sammenligning af undervisning med og uden brug af tabletter, med inddragelse af undervisningen i valgfagene.

Undersøgelsen skulle oprindelig have været påbegyndt januar 2005, men da projektet først blev godkendt af Undervisningsministeriet ultimo februar, er undersøgelsen i foråret blevet gennemført som en pilotfase med fokus på brugen af e-bøger og tablettens notatfunktionsprogrammer. I efteråret 2005 har fokus i undersøgelsen været toleddet: dels tabletternes indflydelse på klasserumskulturen og organiseringen af undervisningen, dels elevernes læringsstil og tænkestil og den mulige indflydelse på elevernes anvendelse af
tabletten.

Undersøgelsen har været foretaget af Niels Knap og Elsebeth Lauridsen. Analyserne af det samlede materiale og interviews og konklusionerne på baggrund heraf er foretaget af de to forfattere i fællesskab.

Tak til ledere, lærere og elever der har lagt tid og stemme til.

Tak til Dr.pæd. Karen Borgnakke, professor i pædagogik ved Københavns Universitet (tidligere ansat ved IFPR/DIG, Syddansk Universitet), der har superviseret forfatterne både ved udarbejdelse af undersøgelsesdesignet og rapportskrivningen

Download PDF → Eksternt link →


Nøgleord


Fakta

Titel: Evaluering af tablettens indvirkning på læring og undervisningspraksis – Tabletklassen, Tornbjerg Gymnasium: Evalueringsrapport
Forfatter: Niels Knap & Elsebeth Lauridsen
Institution: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg; VUC Hvidovre-Amager
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 63, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 118
Årstal: 2007