Formålet med denne evaluering har været at vurdere integrationen af it i undervisningen på de fire gymnasiale uddannelser. Evalueringen afdækker hvordan integrationen af it indgår i den pædagogiske praksis, og hvordan den påvirker arbejdet med at give eleverne faglige og studiemæssige kompetencer. Evalueringen viser at it er på vej til at blive en integreret del af den pædagogiske praksis, ikke mindst på de selvevaluerende skoler. Men der er store forskelle både fra skole til skole og fra lærer til lærer. Flere af skolerne er kommet langt med at formulere skriftlige udviklingsplaner for deres arbejde med at integrere it i undervisningen, men målene i udviklingsplanerne er ikke tilstrækkelig tydelige, og den konkrete implementering er typisk overladt til den enkelte lærer. Det fører til en ujævn implementering, og det betyder at det er forskelligt hvordan integrationen af it påvirker arbejdet med at give eleverne kompetencer. Evalueringen viser også at skolerne er i gang med at kvalitetssikre arbejdet med at integrere it i undervisningen, men deres evalueringspraksis er ikke tilstrækkelig udviklet. Det gælder med hensyn til at evaluere og følge op på udviklingsplaner. Og det gælder i forhold til løbende og systematisk at evaluere den generelle anvendelse af it i undervisningen da det typisk kun er større forsøgskolerne evaluerer. Mange lærere gør et stort arbejde, og der gennemføres mange spændende projekter på skolerne, men manglen på systematik og opfølgning på skoleniveau betyder at integrationen af it ofte får karakter af “eksperimentarium” for den enkelte lærer eller gruppe af lærere, og at erfaringer ikke i tilstrækkelig grad udmøntes i en fælles og bevidst praksis på skolen som sådan. Det er også karakteristisk at erfaringer forbliver på den enkelte skole og ikke udveksles og udnyttes på tværs af skoler.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af it på de fire gymnasiale uddannelser
Forfatter: Poul Schjørring (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 116
Årstal: 2005