Efter gymnasiereformen i 2005 er matematik på mindst C-niveau blevet obligatorisk for alle elever i stx og hhx, uanset deres studieretningsvalg. I hhx har matematik C tidligere eksisteret som valgfag, om end i en noget anderledes version, og i stx er der tale om et nyt fagligt niveau. Der er betydelige forskelle i læreplanerne for matematik C i henholdsvis stx og hhx, men for begge C-niveauer gælder, at der er kommet større fokus på de faglige mål, som i stor udstrækning er formuleret i kompetencetermer, og på de kriterier eleverne skal vurderes efter. Der er således på begge ungdomsuddannelser tale om betydelige ændringer og nyskabelser i læreplanerne for matematik C. Evalueringsgruppen har indsamlet erfaringer fra det første års arbejde med at implementere matC, og det er denne erfaringsopsamling med påpegning af problemfelter, som bliver præsenteret i rapporten.

Evalueringsgruppen er sammensat af repræsentanter for Matematiklærerforeningen (stx), Handelsskolen Matematiklærerforening (hhx), Metropolitanskolen og Institut for Naturfagenes Didaktik, KU.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af Matematik C på stx og hhx
Forfatter: Camilla Rump & Christine Holm
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: IND's skriftserie, 2007 (16)
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 72
Årstal: 2007