I denne rapport evalueres ScienceTalenters to talent‐forløb Galathea‐klassen 1 (GK1) og Galatheaklassen 2 (GK2). Indholdsmæssigt er de to aktiviteter i store træk ens, men forløbene har været forskellige – det ene langt, det andet intensivt. Et af formålene med denne evaluering er derfor at klarlægge om der er forskelle på elevernes oplevelser af de to forløb, for fremadrettet at kunne informere ScienceTalenters planlægning af lignende forløb.

Hovedformålet med evalueringen har dog været at tilvejebringe viden om deltagernes erfaringer med at deltage i et sådant forløb. ScienceTalenter har naturligvis god føling med hvad der foregår når eleverne er i Sorø, og har i noget omfang kunnet evaluere produktet af elevernes arbejde løbende. Men hvordan lader det sig gøre at være både gymnasieelev og Sciencetalent? Hvordan er samspillet med det eleverne ellers skal lære som gymnasieelever, og det de lærer når de deltager i et talentforløb i Sorø? Hvordan er det at være både ScienceTalent og gymnasielev samtidigt? Det vil denne rapport forsøge at svare på.

Datamaterialet der ligger til grund for rapporten er begrænset, og ovenstående spørgsmål kan ikke besvares fuldt ud – men eventuelle problemfelter kan identificeres. Besvarelsen er udformet på baggrund af materiale der er indsamlet i løbet af en evalueringsdag på Mærsk Mc‐Kinney Møller Videncenter i Sorø d. 16. januar 2012. Her deltog tilknyttede gymnasielærere, elever og ledelsesrepræsentanter fra de deltagende gymnasier, samt repræsentanter fra ScienceTalenter og en medarbejder fra Institut for Naturfagenes Didaktik.

Rapportens første afsnit giver en kort oversigt over projekt Galathea‐klassen, samt opsummerer spørgeskemabesvarelser fra elever der deltog i hhv. GK1 og GK2. Andet afsnit gennemgår og diskuterer resultatet af evalueringsdagen d. 16. januar. Her er det ikke muligt at skelne mellem de to forløb, eftersom lærere og ledelsesrepræsentanter var samlet omkring en fælles evaluering af deltagelse i talentforløb. Det sidste afsnit opsummerer rapportens evalueringsresultat.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af “Galatheaklassen 1” og “Galatheaklassen 2”: To talentplejeforløb afholdt i regi af ScienceTalenter
Forfatter: Bjørn Friis Johannsen & Christine Holm
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Projektrapport
Omfang: 10
Årstal: 2012