Artiklen præsenterer et studie i skriftlighed i et tværfagligt projektarbejde i et dansk gymnasium med fagene tysk og historie. Fokus er på hvordan eleverne arbejder med skriftlighed: Hvad bruger eleverne skriftlighed til i projektarbejdet? Hvilke aspekter af sprog, tekst og skriveproces arbejder de med? Hvilken betydning tillægger de skrivning på fremmedsproget i deres læring og selvopfattelse som brugere af et fremmedsprog? Studiet bygger på sociokulturel teori med henblik på literacy, tekstkompetence og identitetsaspekter af sproglæring. Metodisk er studiet anlagt som en kombination af en etnografisk og en tekstanalytisk tilgang; heri indgår en analyse af elevers samarbejde om at skrive et tysksproget abstract. Til slut diskuteres hvordan projektarbejde med fremmedsprog kan bidrage til at udvikle elevers studieforberedende skrivekompetencer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: "En helt anden måde at skrive på" - Et studie i skriftlighed i projektarbejde med tysk som fremmedsprog
Forfatter: Karen Sonne Jakobsen
Institution: Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet
Udgivelse: Nordic Journal of Modern Language Methodology 2013, Vol. 2, (1)
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 20
Årstal: 2013