Formålet med ph.d.-projektet er at sætte fokus på den mangelende rekrutttering til tekniske og naturvidenskabelige fag ved at analysere unges uddannelsesvalg i gymnasiet og på de videregående uddannelser for om muligt at klarlægge, hvilke faktorer der er afgørende for såvel de unges kort- som langsigtede valg. På denne baggrund opstilles tre centrale spørgsmål: 1. Hvilke faktorer er afgørende for unges valg af uddannelse, herunder specielt til- og fravalget af tekniske og naturvidenskabelige fag? 2. Hvorfor er søgningen til visse af de tekniske og naturvidenskabelige fag faldet markant i de sidste 10-15 år? 3. Hvordan kan interessen for de tekniske og naturvidenskabelige fag skærpes, så flere vælger at søge ind på uddannelserne? Til brug for analysen er der først og fremmest anvendt en række empiriske data, der blev indsamlet i forbindelse med en undersøgelse om valg af uddannelse blandt 8.500 unge i alderen 17-25 år i 1996. I materialet kombineres surveydata med registeroplysninger, således at data indeholder oplysninger om bl.a. den sociale baggrund i familien, det sociale miljø, herunder tradition, kultur og normer i omgangskredsen, de unges livsperspektiv, skoleerfaringer, forventninger og ønsker om fremtidig uddannelse og arbejdsliv. Med de nævnte data er det muligt at følge de unges veje i uddannelsessystemet og derved analysere enkelte udsnit af den række af valg, de unge træffer, fra de forlader grundskolen, til de dimitterer fra en videregående uddannelse. De forklaringer, som den nævnte empiri kan bidrage til at give, er både af individuel og institutionel karakter. Det vil sige, at analysen siger noget om, hvordan aktørernes individuelle valg kan påvirke såvel aktørerne selv som det institutionelle set-up, de befinder sig i. Omvendt kan analysen også vise, hvordan institutionelle forhold kan påvirke individets valghandlinger.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser
Forfatter: Cathrine Jespersen Jensen
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: AKF Forlaget
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 373
Årstal: 2006