Formålet med undersøgelsen er at kortlægge den faglige udvikling inden for fagene dansk, engelsk, matematik og fysik i det almene gymnasium (stx) i perioden 1967-2017 i fire nedslagsår samt at vurdere udviklingen med hensyn til sværhedsgraden i de faglige krav i perioden. 

Undersøgelsen perspektiverer desuden udviklingen i de fire fag på det almene gymnasium til udviklingen i de fire fag på de erhvervsgymnasiale uddannelser og hf. Derudover perspektiverer undersøgelsen til læreplanerne for de fire fag på stx, som de ser ud med gymnasiereformen, der trådte i kraft i august 2017. 

Undersøgelsen giver svar på følgende spørgsmål: 

1. Hvad karakteriserer de faglige krav ved hvert nedslagspunkt, og hvordan kan udviklingen i de faglige krav karakteriseres i perioden? Herunder: Hvilke faglige krav fastholdes over tid? 

2. Kan der ses en svækkelse eller styrkelse af sværhedsgraden i de faglige krav i perioden? 

3. Hvordan er forholdet mellem det fagfaglige og det tværfaglige betonet i perioden? 

4. Kan der ses en udvikling i de didaktiske principper i perioden? 

5. I hvilket omfang adskiller læreplanerne og de faglige krav i stx sig fra læreplanerne og de fag-lige krav på de øvrige gymnasiale uddannelser, og i hvilket omfang udvikler disse forskelle sig i den undersøgte periode? 

Undersøgelsen skal desuden bidrage til at kvalificere vidensgrundlaget for arbejdet med at følge det faglige niveau i de gymnasiale uddannelser fremadrettet, herunder arbejdet i aftagerpanelet og følgeforskningsprogrammet i relation til gymnasiereformen fra 2017. 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Den faglige udvikling i gymnasiet. En undersøgelse af udviklingen i dansk, engelsk, matematik og fysik i perioden 1967-2017 – belyst gennem læreplaner og eksamenssæt
Forfatter: Sarah Richardt Schoop et al.
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Genre: forskningsrapport
Omfang: 164
Årstal: 2017