I dagens videnssamfund med et arbejdsmarked præget af vedvarende forandringer og store krav til arbejdsstyrkens kompetencer er det på kort og langt sigt centralt at sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse efter grundskolen, jf. bl.a. regeringens mål om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, og at 50% opnår en videregående uddannelse. Af samme grund har Region Midtjylland, Vækstforum bedt AKF gennemføre en undersøgelse af de unges veje i uddannelsessystemet. Efter indstilling fra Vækstforum besluttede Regionsrådet i november 2007 derfor at iværksætte programmet ”Mere uddannelse”. Undersøgelsen her, ”De unges vandring i uddannelsessystemet”, er én blandt flere aktiviteter igangsat under programmet. Det har været formålet med undersøgelsen at give et billede af uddannelsesmønstret i regionen – sammenlignet med det vi ser på landsplan – dernæst at sætte fokus på forskelle i uddannelsesmønstret inden for regionens forskellige delområder. Forskelle som både hænger sammen med, at der er forskelle i de unges forældrebaggrund i de forskellige dele af regionen og med, at der er en forskellig uddannelsesadfærd alt afhængig af, hvor de unge boede som 15-årige – en alder hvor mange står over for at skulle træffe valg om uddannelse og arbejde. I undersøgelsen foretages derfor en korrektion af uddannelsesmønstret ud fra de unges forældrebaggrund.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: De unges vandring i uddannelsessystemet Uddannelsesmønstre i Region Midtjylland og betydningen af geografi og social baggrund
Forfatter: Torben Pilegaard Jensen & Leif Husted
Institution: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Fortolkning
Udgivelse: AKF Forlaget
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 73
Årstal: 2008