Videnskabsteoretisk refleksion som grundlaget for tværfagligt arbejde i almen studieforberedelse

Esben Nedenskov Petersen & Caroline Schaffalitzky de Muckadell

På baggrund af en analyse og vurdering af didaktiske udfordringerne, der opstår for AT-faget, har rapportens forfattere udviklet en videnskabelig basismodel, som kan danne ramme for elevernes AT-projekter. Formålet med den videnskabelige basismodel er at konkretisere den videnskabelige metode for eleverne.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 21 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Sammenlignende fagdidaktik – om muligheden for at ’oversætte’ et fagdidaktisk koncept

Finn Holst

Artiklen stiller spørgsmålet, hvorvidt man kan oversætte eller rekontekstualisere et fagdidaktisk koncept fra en fagdidaktik til en anden. Dette er en mulighed, men det betyder næppe, at det vil kunne lade sig gøre i alle tilfælde. Det må være en forudsætning for rekontekstualiseringen, at der kan etableres en tværdisciplinær distinktion, der muliggør den nødvendige rekonstruktion.

Genre: Kommentar | Omfang: 7 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Historiedidaktik som metakognition – udspil til komparativ fagdidaktik

Aase H. Bitsch Ebbensgaard

Målet med nærværende artikel er at vise, hvordan undersøgelser af det videnskabsteoretiske grundlag for et fag, her faget historie i det danske gymnasium, (måske) kan få betydning for, at visse didaktiske problemstillinger kommer mere frem i opmærksomhedsfeltet både teoretisk og med blik for praksisfeltet.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 19 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Færdigheder og produktion af udtryk

Lena Lindenskov

Med spejlmodellen som forslag til en generel model for sammenlignende didaktik gør Lena Lindenskov sig forsøgsvist til fortaler for sammenlignende fagdidaktik. Sammenlignende fagdidaktik bliver således til en hjælpedisciplin, der gennem en gradvis udvikling med små skridt bygger på ’små’ sammenligninger af to eller flere fag- eller fagområdedidaktikker.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 6 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Tværfaglige samspil mellem matematik og historie i gymnasiets studieretningsprojekt (SRP)

Kasper Bjering Søby Jensen

Er det muligt at have tværfaglighed mellem fagene matematik og historie? I artiklen undersøger Kasper Bjering Jensen hvor ofte denne kombination forekommer og i forlængelse heraf også, hvordan man udvikler redskaber som kan hjælpe et sådant fagligt samspil på vej.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 22 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Ret og gyldighed i gymnasiet

Lilli Zeuner, Steen Beck, Lars Frode Frederiksen, Erik Kruse Sørensen & Michael Paulsen

Rapporten undersøger lærerrollerne efter gymnasiereformen i 2005. Et særligt fokus lægges på 4 temaer, nemlig organisering og ledelse, fagenes didaktik, brugen af IT og endelig samspillet mellem fagene.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 490 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Samspillet mellem matematik og de andre fag i gymnasieskolen

Claus Michelsen, Steffen Iversen

Med gymnasiereformen blev kravet om tværfaglighed i gymnasieskolen styrket, men hvordan inddrager man matematik i en kombination med andre fag? Artiklen præsenterer en række positioner i forskningen i matematikkens didaktik og dens samspil med andre fag. På baggrund heraf udvikles et koncept for matematikkens samspil med andre fag bestående af tværfaglige kompetencer som den konceptuelle ramme og en didaktisk model hvor samspillet opfattes som en iterativ bevægelse mellem (1) horisontal sammenkædning af fagene og (2) vertikal strukturering i fagene.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Læringsmiljø og naturvidenskab på htx – kvaliteter og udfordringer

Birgitte Simonsen, Lars Ulriksen, Henriette Tolstrup Holmegaard

Gennem spørgeskemaundersøgelser, observation af undervisning og analyser af læreplaner stiller Birgitte Simonsen, Lars Ulriksen og Henriette Tolstrup Holmegaard spørgsmålet om hvad de almene gymnasier kan lære af htx efter gymnasiereformen, samt på hvilke område htx kan forbedres.

Genre: Rapport | Omfang: 46 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Udfordringer for det tværfaglige samspil i gymnasiet

Stinne Hørup Hansen

Baseret på klasserumsobservationer og interviews beskriver artiklen de problemer som opstår når fire fag og fire forskellige lærere skal spille sammen. Blandt udfordringerne nævnes især lærernes mangel på tværfaglige kompetencer, som betød at sammenknytningen af fagenes i høj grad blev overladt til eleverne.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2007

Læs mere