Lektier – idealer, realiteter, handlemuligheder

Steen Beck & Michael Paulsen

Hvilken rolle spiller lektier i virkeligheden? Kapitlet undersøger diskrepansen mellem ideale forestillinger om lektiers gavnlige betydning og den realitet, der eksisterer på mange skoler, nemlig at en del elever enten ikke laver lektier eller forholder sig meget selektivt til disse.

Genre: Antologibidrag | Omfang: 32 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Hf på VUC – et andet valg

Mette Pless & Niels-Henrik M. Hansen

Denne rapport retter en velfortjent opmærksomhed mod hf på VUC. Generelt har de unge og ældre kursister der har befolket hf uddannelserne ikke været genstand for stor opmærksomhed i forskningsverdenen. Det er denne rapport med til at rette op på.

Genre: Rapport | Omfang: 83 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Undervisning der motiverer – en undersøgelse af tværfaglig kemi- og biologiundervisning på htx

Hanna Møller Andersen

Artiklen fremlægger resultater af en undersøgelse af undervisningens påvirkning af elevernes motivation. Gennem 1 år med tværfaglig kemi- og bilogiundervisning er eleverne blevet observeret, interviewet og har udfyldt spørgeskemaer. Valgfrihed, samarbejde og tilhørsforhold fremhæves som betydningsfulde for elevernes motivation

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 19 sider | Årstal: 2010

Læs mere

The subject of Mathematics from an international perspective

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

This report presents the results of the evaluation from an international perspective of Mathematics at levels A and B in the upper secondary education programmes HTX (higher technical examination) and STX (the general upper secondary programme) in Denmark. The evaluation was commissioned by the Danish Ministry of Education.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 69 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Om årsager til frafald fra HF – En pilotundersøgelse af frafaldne elever

Birgitte Simonsen & Pia Olsen

I denne rapport gennemgår vi de forskellige temaer der går igen i unges forklaring af deres frafald, for at finde ud af om det er muligt at fjerne nogle af de årsager, der er til at de unge falder fra uddannelsen. Vi starter med at tage fat i de temaer hvor de unge retter deres kritiske blik mod skolen. Derefter tager vi fat i to meget dominerende problematikker, nemlig ’dårlig økonomi’ og ’personlige problemer’.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 15 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 7: Opsamling og handlemuligheder

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 7 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet samles der op på hovedtrækkene i bogens analyse og peges kort på nogle af de handlemuligheder, der findes for de aktører, som har magt og indflydelse til at gøre noget: Lærerne,
skolens ledelse og politikere og embedsmænd.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 27 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Fødekæder i læreruddannelserne

Keld Bagger Laursen

Artiklen beskriver en cyklus gældende for alle fag, hvor gode undervisere motiverer elever til at uddanne sig til et så tilstrækkeligt højt niveau at de selv kan undervise. Der inddrages et amerikansk projekt hvis formål har været at reparere en (næsten)
knækket fødekæde. Initiativets overførselsmuligheder til danske forhold diskuteres.

Genre: Analyse | Omfang: 7 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Fortællinger i Naturvidenskaben

Stinne Hørup Hansen

Denne afhandling bygger på en empirisk funderet historie om, hvordan gymnasielever fra forskellige
klassetrin har modtaget Videnskabsteaterforestillingen Den Magiske Kugle og er blevet sat i en tilstand af interesse, så opmærksomheden blev skærpet og de narrative erkendelsesmekanismer blev igangsat.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 318 sider | Årstal: 2008

Læs mere