Sammenlignende fagdidaktik – om muligheden for at ’oversætte’ et fagdidaktisk koncept

Finn Holst

Artiklen stiller spørgsmålet, hvorvidt man kan oversætte eller rekontekstualisere et fagdidaktisk koncept fra en fagdidaktik til en anden. Dette er en mulighed, men det betyder næppe, at det vil kunne lade sig gøre i alle tilfælde. Det må være en forudsætning for rekontekstualiseringen, at der kan etableres en tværdisciplinær distinktion, der muliggør den nødvendige rekonstruktion.

Genre: Kommentar | Omfang: 7 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Interesseudvikling i naturfagene gennem faglig progression

Morten Rask Petersen

Morten Rask Petersens ph.d.-afhandling beskæftiger sig med interesseudvikling gennem en faglig progression. Gennem dens tre dele, en teoretisk, en empirisk og en praktisk, udvikles den position at emnerne ikke skal være interessante for at eleverne skal lære noget, men derimod at de skal lære noget for at de kan opfatte emnerne som interessante.

Genre: ph.d.-afhandling | Omfang: 246 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Fagdidaktikkens autonomi

Helle Munkholm Davidsen

Artiklen er en respons på Frede V. Nielsens artikel Fagdidaktik som integrativt relationsfelt (CURSIV 2012, 9) og har særlig fokus på fagdidaktikkens autonomi og på fagdidaktikkens indholdsbestemmelse, som den diskuterer nærmere ud fra Wolfgang Klafkis begreb om kategorial dannelse

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 11 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Fagdidaktiske diskurser: Fagdidaktik som videnskab, som politisk diskurs og som praksisvejledning

Jens Jørgen Hansen

Artiklen skitserer tre diskurser eller tre måder at tale om fagdidaktik på: fagdidaktik som videnskab, fagdidaktik som politisk diskurs og fagdidaktik som praksisvejledning. De tre diskurser afspejler forskellige opgaver og funktioner som fagdidaktik kan kvalificere i forhold til den pædagogiske forskning og virksomhed. Fagdidaktik har ikke en entydig opgave og funktion. Dens opgaver afhænger af, hvem der formulerer en fagdidaktik, hvem der bruger en fagdidaktik og hvordan fagdidaktik bruges. De forskellige fagdidaktiske diskurser beskrives i det følgende ud fra følgende kriterier: formål, funktion og repræsentation.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 11 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Fagdidaktisk forskning – mellem punkt 0-diskussioner, x-faktorer og kulturbegreber

Karen Borgnakke

Artiklen er en respons på Nikolaj Frydensbjerg Elfs: Giver det mening at forske i kulturfag? På vej mod et studie af skrivning i dansk og engelsk i gymnasiet. Gennem denne kritik søger Karen Borgnakke at vise hvordan fagdidaktiske forskningsprojekter i disse år vender sig mod hhv. de filosofiske, psykologiske og sociologiske positioner, samt påpege mangler og uklarheder i uklarhed i de grundlæggende begreber og de forskningsmæssige forankringer af ate-of–the-art didaktisk forskning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Historiefagets og samfundsfagets didaktisering

Leon Dalgas Jensen

Artiklen er en kritisk diskussion af de antagelser om forskelle og ligheder mellem historiefagets didaktik og samfundsfagets didaktik, som bliver præsenteret af Aase H. Bitsch Ebbensgaard og Torben Spanget Christensen i dette nummer af Cursiv. Hovedsynspunktet er, at de forskelle, der identificeres, ikke kan opretholdes, og at der er langt mere belæg for at sige, at de didaktiske positioner i de to fag nærmer sig hinanden, når de to fag tendentielt begge sætter fokus på at forberede eleverne til deltagelse i samfundet, herunder i demokratiet og historiekulturen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Samfundsfag – en uddifferentiering i og en udfordring til historiefaget

Torben Spanget Christensen

Artiklen beskriver den dynamik som kan i agttages i udviklingen af fag, med udgangspunkt i forholdet mellem samfundsfag og historie. Disse to fag deler stofområde i form af samfunds- og statsudviklingen nationalt og internationalt, og har derfor måttet udvikle sig parallelt efterhånden som dette stofområde har forandret sig.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 19 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Historiedidaktik som metakognition – udspil til komparativ fagdidaktik

Aase H. Bitsch Ebbensgaard

Målet med nærværende artikel er at vise, hvordan undersøgelser af det videnskabsteoretiske grundlag for et fag, her faget historie i det danske gymnasium, (måske) kan få betydning for, at visse didaktiske problemstillinger kommer mere frem i opmærksomhedsfeltet både teoretisk og med blik for praksisfeltet.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 19 sider | Årstal: 2012

Læs mere