Læringsmål og sammenlignende skrivedidaktik

Peter Hobel

Artiklen diskuterer læringsmål i forbindelse med de gymnasiale uddannelser. I de gymnasiale uddannelser er der ikke, som i folkeskolen, standardiserede læringsmål, der fungerer som styringsredskaber. Det didaktiske spørgsmål i forbindelse
med gymnasiet bliver derfor, om det i et lærings- og dannelsesperspektiv er hensigtsmæssigt, at lærerne opstiller konkrete læringsmål som didaktisk redskab.

Genre: forskningsartikel | Omfang: 24 sider | Årstal: 2016

Læs mere

Det store kompetenceboom

Jens Erik Kristensen

Idéhistorikeren Jens Erik Kristensen fortæller i interviewet at selvom elevens “kompetence” er blevet et omdrejningspunkt i gymnasiet, er begrebet om dannelse stadigvæk centralt for undervisningen.

Genre: Interview | Omfang: 4 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Sociale medier i gymnasiet

Jesper Tække & Michael Paulsen

Bogen handler om, hvordan man kan skabe en god it-kultur i en gymnasieklasse. Baggrunden er et aktionsforskningsprojekt, der arbejder med, hvordan lærere kan påvirke elever til at bruge de sociale medier som fx Twitter og Facebook på måder der er fremmende for god undervisning, læring og fællesskab i en klasse.

Genre: Bog | Omfang: 396 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Udfordringer til historiedidaktikken

Harry Haue

Artiklen handler om hvad historiedidaktik er. Harry Haue betoner faget som en mulighed for at eleverne kan øve sig i at formulere eksistentielle spørgsmål til mødet med fortidens spor og udnytte svarene i deres hverdags- og samfundsliv.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: 5 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Rytmisk musik, kreativitet og dannelse. Til besvarelse af spørgsmålet: Hvorfor er musik vigtig?

Lars Geer Hammershøj

Tesen i denne artikel er, at musik er en praksis, der umiddelbart former forholdet mellem selv og socialitet, og som sådan er en både kreativ og dannende praksis. Af denne tese følger, at svaret på spørgsmålet, om hvorfor musik er vigtigt, er, at musik praktiserer og spejler dannelsesprocesser. Det er således heller ikke tilfældigt, at vor tids musik er den rytmiske musik. Tværtimod er det tesen, rytmisk musik udtrykker og praktisere samtidens dannelsesformer, og at disse har karakter af selvdannelse.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 18 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Varetagelsen af fysikfagets dannelsesaspekt i gymnasiet

Jonas Biørn

Hvor meget fylder dannelsesaspektet i gymnasiets fysikundervisning? I artiklen afdækker Jonas Biørn hvordan fysiklærere på STX forholder sig til spørgsmålet om dannelse.Væsentlige afkast af undersøgelsen inkluderer følgende hovedpunkter: Fysik C undervises ikke med et større fokus på dannelse, end det er tilfældet på de andre niveauer, og der er en markant sammenhæng mellem lærernes interesse forlæsning af reformteksterne og deres arbejde med dannelsesindholdet

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 19 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Litteraturlæsning i det senmoderne

Bente Meyer & Helle Rørbech

Redegør for hvorledes danskundervisningens litteraturlæsning i grundskole og gymnasiet ofte har været forankret i restaurative tilgange med vægt på dannelse og kulturhistorie. Diskuterer hvordan litteraturlæsningen kan lade sig anfægte af senmoderne forståelsesformer og forøge opmærksomhed på børn og unges læsemåder.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 20 sider | Årstal: 2008

Læs mere

At læse elever – Hvordan værdsættes personen i teksten i det gymnasieskriftlige?

Signe Pildal Hansen

Artiklen diskuterer retorikkens etosdyder som orienteringsinstanser i forbindelse med bedømmelse af gymnasiestiles dannelsesniveau. Tesen er, at moderne elevers dannelsesprojekter indebærer, at originalitet bliver en dyd i tilgift til de klassiske aristoteliske dyder (viden, moralsk habilitet og sansen for det passende).

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 20 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Almen studieforberedelse og kravet til universiteterne

Hans Fink

Gymnasiereformen stiller nye krav til gymnasielærerne, men også nye krav til de universiteter, der skal uddanne fremtidens gymnasielærere. Almen studieforberedelse er nok det mest nybrydende og perspektivrige element i reformen, og dette element stiller særlige krav om, at universiteterne styrker og koordinerer den undervisning i videnskabsteori, der allerede i princippet er gjort obligatorisk på alle fagstudier.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2004

Læs mere

Gymnasiereformens modernisering af almendannelsen

Jens Erik Kristensen

Den nye gymnasiereform lægger med faget almen studieforberedelse op til en nytænkning af perspektivet for almendannelsen. Artiklens forfatter beskriver almendannelsens historie og redegør for idéen bag den nye almendannelse, der ikke som tidligere alene tager afsæt i individets udvikling, men i højere grad medtænker faglighed og samspil mellem fagene

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2004

Læs mere

Almendannelse og studieforberedelse

Harry Haue

Mange undrer sig sikkert over, at målet for dansk gymnasieundervisning har været uændret i over 150 år. Hvordan kan det være, at det både har været muligt og hensigtsmæssigt at opretholde det samme overordnede formål for gymnasieundervisningen i såvel et agrart præget-, et industrialiseret- og et videnssamfund? Hvad er det særligt slidstærke ved begrebet almendannelse?

Genre: Forskningsartikel | Omfang: sider | Årstal: 2003

Læs mere