Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser

Cathrine Jespersen Jensen

Baggrunden for denne ph.d-afhandling skal ses i lyset af den svigtende interesse for og rekruttering til tekniske og naturvidenskabelige fag. Det er en problemstilling, der har eksisteret i mere end 40 år, og i dansk sammenhæng begyndte der for alvor at komme fokus på problematikken i midten af 1990’erne.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 373 sider | Årstal: 2006

Læs mere

En ny myndighed

Steen Beck

Ph.d.-afhandlingen handler om, hvilken funktion rusmidlerne spiller i de unges liv og skolemiljøet, og om, hvad skoler kan gøre for at hjælpe eleverne til at udvikle rusmiddelvaner, som er hensigtsmæssige i et sundhedsmæssigt og læringsmæssigt perspektiv.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 296 sider | Årstal: 2006

Læs mere

1.g-elever på et science center

Nana Quistgaard

Ph.d.-afhandlingen belyser danske gymnasieelevers engagement og udbytte ved “sodavandsbesøg” på et science center med fokus på kønsforskelle. Hvilke temaer tiltrækkes eleverne af og hvilke betingelser (herunder opstillingskarakteristika) skal der til, for at oplevelsen bliver udbytterig henholdsvist affektivt og kognitivt?

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 245 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Evaluering af grundforløbet i stx

Jens Dolin, Kirsten Hjemsted, Anne Jensen, Peter Kaspersen & Jens Kristensen

Evalueringen har fulgt det første gennemløb af Grundforløbet i efteråret 2005. Der spørges til, hvordan skolerne opfylder Grundforløbets intentioner; hvilke vanskeligheder og potentialer, der er; og hvorledes Grundforløbet som konstruktion lever op til sine intentioner, og hvilke resultater, der opnås.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 92 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Informal learning with mobile devices – moblogging as learning resource?

Mette Berth

This paper describes a learning experiment in which eight Danish high schoolers were loosely instructed in how to make a ‘moblog’ (mobile weblog) using the photoblogging site Flickr. The students’ assignment was to take pictures of their everyday life for a week with their camera phones and then to incorporate some of the pictures into a Danish essay on a ‘good experience’.

Genre: Paper til fremlæggelse | Omfang: 18 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Performing Politics in the Classroom: How students enact scenario competence in an ICT-supported educational role-play

Thorkild Hanghøj

This paper was presented at the DREAM Conference on Informal Learning, 21-23 september 2006. Conference Theme: Informal learning between creativity and competencies. In this paper, Thorkild Hanghøj presents the concept “scenario competence” and analyse how it is enacted by students playing an ICT-supported educational role-play.

Genre: Paper til fremlæggelse | Omfang: 20 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Videre fra grundskolen – de unges uddannelse

Nuri Peker

Den øgede globalisering og teknologiske udvikling stiller stadig større krav til den danske arbejdsstyrke. For at ruste Danmark til den globale økonomi har Globaliseringsrådet lagt vægt på, at Danmark skal være et førende vidensamfund med uddannelser i verdensklasse. Det er derfor
interessant at undersøge, hvordan de unge bevæger sig i uddannelsessystemet.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 40 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Den lokale naturfaglige kultur – et fokus for udvikling

Jan Sølberg

I denne artikel vil jeg eksemplificere begrebet “den lokale naturfaglige kultur” og dets tre dimensioner med empirisk materiale fra et igangværende udviklingsprojekt kaldet Science Team K . Jeg vil i det følgende, af hensyn til artiklens omfang, koncentrere mig om problemstillinger der først og fremmest er aktuelle for grundskolen. Tankerne og begreberne præsenteret her er dog relevante på alle uddannelsesniveauer.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Pædagogikum i det almene gymnasium

Michael Andersen (Projektleder)

Evalueringsrapporten vurderer stærke og svage sider ved teoretisk og praktisk pædagogikum i det almene gymnasium, og den ser på hvordan tilrettelæggelsen og gennemførelsen af pædagogikum lever op til uddannelsens mål.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 120 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Gymnasiernes tiltag for tosprogede – tiltag for lige muligheder

Vicki Facius (Projektleder)

Rapporten undersøger, hvordan de treårige gymnasiale uddannelser, højere teknisk eksamen (htx), studentereksamen (stx) og højere handelseksamen (hhx), forholder sig til de tosprogede elever på skolen. Det undersøges hvilke strategier og tiltag der støtter de tosprogede elever i at gennemføre en gymnasial uddannelse med gode resultater samt hvordan skolerne kan skærpe deres strategier og tiltag yderligere så de tosprogede elever får den nødvendige støtte.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 144 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Fra grundskolen til ungdomsuddannelserne

Torben Pilegaard Jensen

Større rummelighed ville kunne mindske frafaldet i ungdomsuddannelserne. Men er den pædagogiske ledelse på uddannelsesinstitutionerne tilstrækkeligt klædt på til at realisere dette mål, spørger artiklens forfatter, forsker Torben Pilegaard Jensen. Han efterlyser rummeligheden for at forhindre en polarisering i samfundet.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: sider | Årstal: 2006

Læs mere

Karaktergivning i praksis

Tanja Miller

Tanja Miller har skrevet ph.d.-afhandling om karakterer i gymnasiet. Hun mener, at karakterskalaer formidler konsensus om samfundets krav til en opvoksende generation, og derfor afspejler de samfundsudviklingen. Her skriver hun om, hvordan karakterer bliver til i praksis, og hvordan moderne unge modtager dem.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2006

Læs mere