Almendannelsen som ledestjerne – En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk gymnasieundervisning 1775-2000

Harry Haue

Afhandlingen stiller spørgsmålet om hvordan begrebet om almendannelse har kunnet bevare sin funktion i over 150 år. Hovedtesen er, at brugen af almendannelse har præget den gymnasiale udvikling i en særlig dansk retning, og at det derfor er vigtigt at kende begrebets historiske funktioner – ikke mindst i den aktuelle reformproces.

Genre: Doktordisputats | Omfang: 603 sider | Årstal: 2003

Læs mere

Portfolioevaluering

Ellen Krogh & Mi’janne Juul Jensen

I rapporten undersøges international litteratur om portfolioevaluering med henblik på at indkredse potentialerne i portfolio som værktøj for læring og faglig udvikling for elever og lærere, og som evalueringsform der binder undervisning, læring og evaluering tæt sammen.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 123 sider | Årstal: 2003

Læs mere

Uddannelse på kryds og tværs 2003

I “Uddannelse på kryds og tværs” har vi søgt at dække behovet for en samlet oversigt over den uddannelsesstatistik, der produceres i Undervisningsministeriet. Publikationen indeholder statistiske oplysninger fra 1992 til 2001 samt fremskrivninger fra 2002 til 2011 for det ordinære uddannelsessystem (fra grundskolen til ph.d.). Kapitel 4 beskriver det gymnasiale uddannelsesområde.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 375 sider | Årstal: 2003

Læs mere

Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag i ungdomsuddannelserne

Jens Dolin

Artiklen undersøger forskellige dimensioner i naturvidenskabelig undervisningspraksis. Dette gøres indledningsvist med udgangspunkt i lærerne (deres fagsyn, undervisningsideal og kompetencer) og derefter i eleverne (deres holdninger til fagene og deres færdigheder).

Genre: Antologi | Omfang: 18 sider | Årstal: 2003

Læs mere

Eksamensformer i det almene gymnasium

Dansk Evalueringsinstitut

Rapporten evaluerer eksamensformer i det almene gymnasium. De eksamensformer der evalueres er skriftlig eksamen, mundtlig eksamen og den større skriftlige opgave og formålet er at belyse styrker og svagheder ved de tre eksamensformer.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 110 sider | Årstal: 2003

Læs mere

100 år i åndernes rige – det danske gymnasium 1903-2003

Keld Grinder-Hansen

Dansk skolemuseum markerer hundredeåret for den højere almene skolelov af 1903 som dermed skabte en helhed i det danske undervisningssystem med mellemskolen som bindeled mellem grundskole og gymnasium. Museumsdirektør Keld Grinder-Hansen redegør for den historiske baggrund for museets udstilling, samt dens mål.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2003

Læs mere

Almendannelse og studieforberedelse

Harry Haue

Mange undrer sig sikkert over, at målet for dansk gymnasieundervisning har været uændret i over 150 år. Hvordan kan det være, at det både har været muligt og hensigtsmæssigt at opretholde det samme overordnede formål for gymnasieundervisningen i såvel et agrart præget-, et industrialiseret- og et videnssamfund? Hvad er det særligt slidstærke ved begrebet almendannelse?

Genre: Forskningsartikel | Omfang: sider | Årstal: 2003

Læs mere

Almendannelse og studieforberedelse i kompetenceudviklingens æra

Jens Erik Kristensen

Artiklen tager udgangspunkt i en karakteristik af de seneste 5 års intensiverede debat om det fremtidige gymnasium og trækker en afgørende front i diskussionen op: skal det almendannende fortsat knyttes til forestillingen om en fælles fond af viden, eller skal almendannelsen orientere sig efter den enkelte elevs personlige kompetenceudvikling.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2003

Læs mere

Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet

Karsten Albæk

Hvad er sammenhængen mellem elevers valg af valgfag og sandsynligheden for at de senere dropper ud af studiet? En hovedtese i dette indlæg er, at optagelsessystemet til de videregående uddannelser har betydning for elevernes valg af fag i gymnasiet. Artiklen foreslår et nyt sæt adgangskriterier til de videregående uddannelser, som kan skåne eleverne for oplevelsen af at måtte opgive en uddannelse.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 19 sider | Årstal: 2003

Læs mere

What can we learn about cognitive learning processes by asking the pupils?

Bettina Dahl

This reports a recently finished Ph.D. study (Dahl, 2002). It investigates how ten high school pupils (age 18-20) say they learn a mathematical concept that is new to them. There are four Danish pupils (gymnasium, A-niveau) and six English (A-level, AS Level Mathematics). The pupils have been taught mathematics at the highest level possible and are high-achieving. Various psychological learning theories are used to get a greater understanding of what the pupils say.

Genre: Paper til fremlæggelse | Omfang: 8 sider | Årstal: 2003

Læs mere

“Elevernes stemmer” – Fysikfaget, undervisningen og lærerroller, som eleverne opfatter det i det almene gymnasium i Danmark

Albert Chr. Paulsen, Carl Angell

Evalueringen baserer sig på et betydeligt dokumentationsgrundlag. Herunder leverer de 15 uddvalgte skoler, som deltog, omfattende selvevalueringsrapporter i tre dele: En fra skolens fysiklærere, en fra skolens ledelse og en fra en udvalgt gruppe af elever i fysik.

Genre: Rapport | Omfang: 34 sider | Årstal: 2003

Læs mere

Hvor gik det galt?

Ulla Højmark Jensen & Torben Pilegaard Jensen

Paperet stiller spørgsmålene: Hvem er de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder og barrierer er der for, at de kan komme i uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet?

Genre: Arbejdspapir | Omfang: 38 sider | Årstal: 2003

Læs mere