Faglighed i gymnasiet – Fysik

Eva Lykkegaard og Ane Qvortrup

Undersøgelsen bidrager med systematisk viden, der kan udgøre grundlaget for diskussioner af det aktuelle og historiske faglige niveau i Fysik A i gymnasiet. Herudover repræsenterer analyserne et relevant perspektiv på faglighed, som kan understøtte refleksioner af fysik-faget og fysikfaglighed i forbindelse med fx pædagogikum.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 95 sider | Årstal: 2020

Læs mere

ATD and CoP in a framework for investigating social networks in physics classrooms

Jesper Bruun

The focus in this paper is on describing learning situation as a network of categories. Also, this paper investigates the question of how physics praxeologies of ATD and shared repertoire of CoP are connected and may be captured by a network representation of the
situation.

Genre: Paper til fremlæggelse | Omfang: 12 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Varetagelsen af fysikfagets dannelsesaspekt i gymnasiet

Jonas Biørn

Hvor meget fylder dannelsesaspektet i gymnasiets fysikundervisning? I artiklen afdækker Jonas Biørn hvordan fysiklærere på STX forholder sig til spørgsmålet om dannelse.Væsentlige afkast af undersøgelsen inkluderer følgende hovedpunkter: Fysik C undervises ikke med et større fokus på dannelse, end det er tilfældet på de andre niveauer, og der er en markant sammenhæng mellem lærernes interesse forlæsning af reformteksterne og deres arbejde med dannelsesindholdet

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 19 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Det tekniske og naturvidenskabelige fagområde på htx og stx

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten belyser hvilken betydning gymnasiereformen fra 2005 har haft for det tekniske og naturvidenskabelige fagområde på htx og stx og er den ene af fire fagområdeevalueringer som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført for Undervisningsministeriet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 65 sider | Årstal: 2009

Læs mere

The subject of Physics from an international perspective

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

This report presents the results of the evaluation from an international perspective of Physics at levels A and B in the upper secondary education programmes HTX (higher technical examination) and STX (the general upper secondary programme) in Denmark. The evaluation was commissioned by the Danish Ministry of Education.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 64 sider | Årstal: 2009

Læs mere

“Ude i verden har man heller ikke en brugsanvisning” – erfaringer fra et eksperimentelt laboratorieforløb i fysik i gymnasiet

Lene Møller Madsen, Lasse Seidelin Bendtsen & Christine Holm

Baseret på observationer, interviews og samtaler redegør artiklen for de undervisningsmæssige overvejelser før, under og efter et ugelangt eksperimentelt laboratorieforløb om mekanik. Samtidig gives der indsigt i hvordan eleverne anvender udstyret, og hvilke didaktiske udfordringer lærerne står over for i et eksperimentelt fysikforløb der skal øge elevernes naturfaglige kompetencer.

Genre: Analyse | Omfang: 24 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Fysikdidaktik på amerikansk – en beretning om forskningens rolle og rationaler

Bjørn Friis Johannsen & Lærke Bang Jacobsen

I artiklen tager Bjørn Friis Johannsen og Lærke Bang Jacobsen udgangspunkt i deres oplevelser fra vintermødet i Chicago for den amerikanske fysiklærerforening (AAPT). Artiklen indledes med beretninger fra en række workshops som Johannsen og Jacobsen deltog i og afsluttes med deres refleksioner over forskellene på amerikansk og dansk forskning i fysikdidaktik.

Genre: Analyse | Omfang: 17 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Kropslige øvelser i fysikundervisning

Jesper Bruun

Hvordan kan man benytte fysiske øvelser i fysikundervisningen på gymnasiet? I denne artikel giver Jesper Bruun sit bud på hvordan man kan hjælpe elever til læring ved at lade dem repræsentere og bearbejde viden på alternative måder gennem fysisk udfoldelse. Det argumenteres at denne udfoldelse kan hjælpe eleverne til intuitive forståelser af fysiske principper.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 11 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 2: Progression i matematik og naturvidenskab fra grundskole til stx – hvordan kan det blive helt forkert i gymnasiet at bruge det, man har lært?

Lena Lindenskov, Karsten Enggaard, Annemarie Møller Andersen & Helene Sørensen

Artiklen belyser, hvordan faglige og studiemæssige forudsætninger i naturfag og matematik, betones i overgangen mellem grundskole og stx.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 36 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Naturfagslæreres vidensgrundlag – med udgangspunkt i PCK

Hanne Møller Andersen & Lars Brian Krogh

Artiklen opstiller en model for naturfagslærernes videngrundlag, baseret på litteratur om PCK (Pedagogical Content Knowledge). I artiklen arbejdes med idéen om at de fire vidensdomæner Almendidaktisk viden, Faglig viden, PCK og Kontekstviden spiller sammen i undervisningen. Den etablerede model vil kunne anvendes i forbindelse med design og analyse af læreruddannelser og til at følge hvorledes kravene til lærernes viden forskyder sig, fx i forbindelse med uddannelsesreformer

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Ved forskerens albue: Forskningsbaseret ekstramural læring – et vigtigt supplement til gymnasieundervisningen

Finn Bendixen

Artiklen understreger vigtigheden af at gymnasieelever får et indblik i hvordan forskere arbejder. Dette gøres oplagt ved at lade gymnasieklasser besøge forskningsinstitutioner. Veltilrettelagte besøg er således både en øjenåbner og et vigtigt fagligt supplement til skolens undervisning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2008

Læs mere