Rambøll har på opdrag fra Ministeriet for Børn og Undervisning gennemført en undersøgelse af udviklingen i GSK-ansøgernes valg. Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvilke faktorer der har særlig betydning for den dokumenterede stigning i GSK-systemet. Rambøll har via kvantitative og kvalitative data undersøgt en udvalgt vifte af generelle, strukturelle forhold i de gymnasiale uddannelser, i de videregående uddannelser og i GSK-systemet samt individuelle forhold blandt målgruppen som mulige forklaringer på stigningen i GSK-systemet. En mere detaljeret beskrivelse af dataindsamlingsaktiviteterne fremgår af metodebilag.

Samlet set peger undersøgelsen på, at der ikke er en enkeltstående faktor, der isoleret set kan siges at være årsag til stigningen i GSK-systemet. Dertil er problematikken for kompleks. Der tegner sig dog et billede af, at et samspil mellem det stigende antal elever og de skærpede adgangskrav udgør en central forklaring på stigningen i antallet af GSK-ansøgere. Således er der en samstemmende udvikling i antallet af dimittender fra de gymnasiale uddannelser og det stigende antal ansøgere i GSK-systemet, der ligeledes stemmer overens med indførelsen af de skærpede adgangskrav i 2008, hvor tilgangen til GSK er særlig høj.

Effekten af det stigende antal elever og de skærpede adgangskrav på udviklingen i GSK-systemet er dog betinget af en række andre forhold af betydning. Det stigende antal elever og de skærpede adgangskrav kan således ikke isoleret set forklare udvikling i GSK-systemet, idet studenter inden for den eksisterende ramme for de gymnasiale uddannelser teoretisk set kan imødekomme de skærpede adgangskrav. Undersøgelsen peger dog på, at GSK-ansøgerne i deres valg af studieretning (stx, hhx og htx) og valgfag ofte foretager beslutninger, der ikke matcher deres videregående uddannelse, hvorfor de efterfølgende må supplere. Uhensigtsmæssige valg af studieretning i forhold til videregående uddannelser handler om, at gymnasieelever udvikler sig i løbet af gymnasietiden. Selvom elever i løbet af gymnasietiden finder ud af, hvilken videregående uddannelse de vil starte på, er deres muligheder for at leve op til de specifikke adgangskrav på dette tidspunkt ret begrænsede. Dertil kommer, at GSK er etableret som en pålidelig suppleringsmulighed
blandt gymnasieelever.

Download PDF → Eksternt link →


Nøgleord


Fakta

Titel: Undersøgelse af GSK-ansøgernes valg
Institution: Rambøll Management for Undervisningsministeriet
Genre: Rapport
Omfang: 31
Årstal: 2011