Artiklen præsenterer en række delresultater fra et ph.d.-projekt om unges til- og fravalg af tekniske og  naturvidenskabelige fag og uddannelser. De præsenterede resultater viser at de store kønsforskelle i drenges og pigers valg af tekniske og naturvidenskabelige uddannelser bunder i fundamentale forskelle såvel i baggrund for valg af fagene som i mål med senere uddannelse og i karakteristika for drenge og piger der faktisk vælger uddannelser inden for teknik og naturvidenskab. En væsentlig implikation heraf er at rekruttering af henholdsvis drenge og piger til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser må ske med forskellige midler og ud fra vidt forskellige udgangspunkter, da de to køn tilsyneladende befinder sig i hver sin uddannelsesverden. Dette rejser det fundamentale spørgsmål om de to verdener i virkeligheden er så forskellige at de bliver uforenelige.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: To uforenelige verdener? Til- og fravalg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser
Forfatter: Cathrine Jespersen Jensen
Institution: Socialforskningsinstituttet
Udgivelse: MONA 2006 (1), s. 41-62, Institut for Naturfagenes Didaktik, Kø'benhavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 22
Årstal: 2006