Formålet med evalueringen er at afdække og vurdere arbejdet med skriftlighed i det almene gymnasium, både på skoleniveau og i de tre fag dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau. De tre fag er valgt fordi de repræsenterer de humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag og ikke tidligere har været evalueret af EVA. Evalueringen fokuserer på følgende områder: 1) Udvalgte praksisformer og procedurer, både på skoleniveau og i de tre fag. 2) Erfaringer med og begrundelser for de anvendte praksisformer og procedurer. 3) Sammenhænge og progression, både inden for og mellem de udvalgte fag. 4) Lærernes kompetencer. Disse områder vurderes både i forhold til lærernes og gymnasiernes egne uformelle mål og begrundelser og i forhold til de overordnede, formelle mål for skriftlighed i gymnasiet og i de tre fag. Det er hensigten at evalueringens resultater kan bruges til at implementere nye arbejdsgange eller kvalificere de eksisterende i forbindelse med gymnasiereformens implementering. Evalueringen fokuserer derfor i højere grad på praksisformer end regelsæt og tilstræber i forhold til sidstnævnte en mindre detaljeringsgrad. Hvor der i rapporten henvises til gymnasiebekendtgørelsen, er der tale om den gældende bekendtgørelse i 2004 medmindre andet tydeligt fremgår.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Skriftlighed i det almene gymnasium
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 108
Årstal: 2004