I nærværende rapport præsenterer Rambøll Management resultater fra en evaluering af gennemførelsesvejledningen på de gymnasiale uddannelser, der er gennemført for Undervisningsministeriet i perioden februar – maj 2006. Evalueringen har særligt fokus på gennemførelsesvejledningen og de opgaver, der er integreret i denne. Tilgrænsende vejledning, som eksempelvis den faglige/metodiske vejledning, vejledning fra UU-vejledere og vejledning fra vejledere fra Studievalg, vil blive berørt i det omfang, den har relevans for kvaliteten af og arbejdet med gennemførelsesvejledningen.

Evalueringen fokuserer overordnet på 4 temaer: (1) Prioritering og organisering af vejledningen, (2) opgaver i vejledningen, (3) aktiviteter i vejledning, (4) Sammenhæng i vejledning.

Overordnet bygger evalueringen på: (1) en spørgeskemaundersøgelse blandt de gymnasiale uddannelsers rektorer/uddannelsesledere (97 % har besvaret undersøgelsen), (2) en spørgeskemaundersøgelse blandt gennemførelsesvejledere på de gymnasiale uddannelser, hvor der er udpeget en vejleder pr. uddannelsesinstitution (98 % har besvaret undersøgelsen), (3) en spørgeskemaundersøgelsen blandt 2895 elever på 60 af landets gymnasiale uddannelser (57 % har besvaret undersøgelsen) og (4) telefoninterview med 25 vejledere fra stx, hf, hhx og htx. De første tre dele af dataindsamlingen er foretaget således, at evalueringen er repræsentativ. I rapportens bilag findes en nærmere præsentation af evalueringens datakilder.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Opgaver og samarbejde i vejledningen: En evaluering af gennemførelsesvejledningen på de gymnasiale uddannelser
Institution: Rambøll Management for Undervisningsministeriet
Genre: Rapport
Omfang: 83
Årstal: 2006