Denne afhandlings grundlæggende begreb er genre. Det overordnede formål med afhandlingen er at demonstrere dette begrebs relevans for en forståelse af og en forklaring på tekstualiseringsprocesser i skrivepædagogiske forløb; såvel begrebets forskningsmetodiske relevans, som den relevans der kan udledes af projektet med sigte på en fremtidig skrivepædagogisk praksis.

Afhandlingen bygger i sine grundlæggende forudsætninger og antagelser, teoretiske, metodiske og analytiske, på australsk pædagogisk forskning og praksis. Denne pædagogiske forskning og praksis er udviklet i en tværdisciplinær dialog med den systemisk funktionelle lingvistik, herunder SFL-baseret genreteori , aspekter af kritisk diskursanalyse , og Bernsteins teori om pædagogisk diskurs, forstået som klasserummets institutionelle kontekst, samt socialpsykologiske, læringsteoretiske positioner (Gray 1998).

Konteksten for dette rationale vil jeg præsentere i kapitel 2; selve rationalet og de metodiske redskaber som på den baggrund er udviklet med henblik på analysen, vil jeg præsentere i kapitel 3 og 4.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Når vejret læser kalenderen… - En systemisk funktionel genreanalyse af skrivepædagogiske forløb
Forfatter: Bodil Hedeboe
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 509
Årstal: 2002