Rapportens opbygning og indhold

Læringsmiljømodellen præsenteres i det første kapitel. Med den fremlægges analysens strukturelle operationalisering og den læringsteoretiske optik, jeg anlægger.

Herefter følger tre kapitler, der behandler hver af de tre hovedelementer, jeg betragter som væsentlige for det gymnasiale læringsmiljø: arbejdsformerne, fagligheden og skolens instutionelle rammer. Jeg beskriver forhold, der har betydning for læringsmiljøet og anlægger et udviklingsperspektiv idet jeg søger svar på spørgsmålet: Hvad kan spores som senmoderne udviklingstendenser?

Gymnasiets udbredte klasseundervisning, skolestrukturen og til gangen til det faglige er kommet under pres fra mange sider. I et længere historisk perspektiv vil industrisamfundets skole måske komme til at stå som den helt særlige periode hvor læring foregik i skoleinstitutioner med sin egen isolerede verden og med en organisationsstruktur, hvor undervisning kun udfoldede sig i klasserne og i forbindelse med den enkeltes hjemmearbejde. Jeg synes under alle omstændigheder, der er gode grunde til at drøfte de gymnasiale uddannelser i et senmoderne samfunds perspektiv.

Kapitlerne om henholdsvis læreprocesser og arbejdsformer, fagligheden og skolernes sociale institutioner analyserer hvert af disse tre hovedelementer i en teoretisk ramme, og da jeg som sagt synes noget kunne tyde på, at vi står over for et paradigmeskifte på skoleområdet, afrundes der, i forlængelse af analysen i hvert af de tre kapitler, med et afsnit hvor jeg sammenfatter nogle udviklingstendenser i et senmoderne perspektiv.

Helt overordnet drejer det sig om hvilken type skole det senmoderne samfund ønsker sig, og jeg synes der er grund til at spørge om fremtidens gymnasieskole skal opbevare unge i gymnasiealderen i en isoleret skoleinstitution uden mere integrerede og måske også mere forpligtende forbindelser til det omgivne samfund?

Det sidste kapitel præsenterer undervisningsforsøget »Miljøklassen«, der er analysens empiriske grundlag. Kapitlet består af tre dele: en del, der gennemgår forsøgsforløbet, en del om de undersøgelsesmetoder, der har været anvendt og en del, der kort præsenterer resultaterne af forsøget.

Rapporten er redigeret således, at empirisk materiale er gengivet i bokse. Noget er egentligt dokumentationsmateriale, andet skal snarere betragtes som illustrationer. Det skyldes for det første, at det ikke er muligt at fremlægge en kvalitativ analyses resultater i en simpel dokumentationsform. For det andet at jeg håber, at uddragene af de kvalitative interviews kan fungere som et materiale andre gymnasielærere også vil finde det interessant at diskutere og reflektere over. For gymnasielærere er det jo netop de unges udsagn, som er et helt centralt element i den kontekstuelle helhed, vi har en professionel erfaring i at læse. Enkelte citater er så lange, at kun en mindre del medtages i selve teksten, mens det fulde citat bringes i appendix.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Læringsmiljøet i gymnasiet
Forfatter: Pernille Ehlers
Institution: Rødovre Gymnasium
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 43, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 249
Årstal: 2003