Formålet med undersøgelsen i er i overensstemmelse med opdraget fra Undervisningsministeriet at kortlægge og skaffe viden om elevers fravær i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på læreruddannelsen. Nedenfor redegøres for en række væsentlige forhold, der er væsentlige at have for øje ved gennemlæsning af rapporten.

For det første defineres undersøgelsen som en kortlægning. Hermed menes, at der er gennemført en systematisk gennemgang og beskrivelse af elevfravær i de nordiske lande. På denne baggrund er der foretaget en analyse af forskelle og ligheder på tværs af de nordiske lande. Sammenfattende har Rambølls tilgang været både beskrivende (kortlægning på landeniveau) og analyseren- de (analyse af forskelle og ligheder på tværs af lande).

For det andet skal vægtningen af temaer præciseres. Dels er det elevfravær, der er i fokus i undersøgelsen og ikke frafald, om end sidstnævnte inddrages i varierende omfang i kortlægningen i de enkelte lande. Dels har grundskole- og ungdomsuddannelsesniveauerne langt større vægt end læreruddannelsen, og læreruddannelsen afdækkes således på et mere overordnet niveau.

For det tredje bemærkes det, at der er visse forskelle i omfanget af data og viden i de enkelte lande. Dette er en naturlig konsekvens af variation i den tilgængelige viden i landene. Denne variation er særlig tydelig i forhold til Finland, hvor der er meget begrænset viden på området (jf. afsnit 2.2).

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Kortlægning af elevfravær i de nordiske lande
Institution: Rambøll Management for Undervisningsministeriet
Genre: Rapport
Omfang: 73
Årstal: 2011